Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Carta oberta del Rector Sergi Bonet de la Universitat de Girona a la Societat i al Govern de la Generalitat de Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

udg rector

La Universitat de Girona fa una aposta ferma per assegurar la carrera professional del professorat no estable, pel relleu generacional de la seva plantilla i per la retenció de talent.

Com és ben conegut de tothom, les universitats públiques catalanes han sofert durant aquest llarg període de crisi econòmica diverses retallades pressupostàries que estan posant en risc la qualitat de la docència i de la recerca.

Un dels aspectes més deleteris de les restriccions pressupostàries afecta el capítol 1 dels pressupostos de les universitats. El pressupost d’una universitat conté diversos capítols de despesa, i el capítol 1 és el que conté els salaris de tots els seus treballadors, sigui personal docent i investigador, sigui personal d’administració i serveis. Perquè el pressupost que aprova una universitat sigui acceptat pel Govern de la Generalitat no hi pot haver cap increment en el capítol 1, ni en la despesa ni en l’increment net de personal. Si la Universitat de Girona vol assegurar la carrera professional del professorat no estable i el relleu generacional, necessitarà dedicar en els propers tres cursos acadèmics uns 750.000 euros a les noves contractacions de professorat i a la seva promoció. Fent ús legítim de l’autonomia universitària, en les darreres sessions del Consell de Govern de la UdG s’han adoptat tres mesures que permeten garantir els recursos necessaris per tal d’assegurar la carrera professional del professorat i la seva adequada distribució entre els diversos departaments de la nostra universitat. Òbviament, han de ser mesures transitòries en espera que desapareguin les restriccions pressupostàries que pateixen les universitats públiques. Les tres mesures acordades pel Consell de Govern suposen un nou esforç que tot el professorat de la UdG farà per tal de garantir el relleu generacional a la nostra universitat. És una mostra més de la vocació de servei públic i del compromís social de la UdG.

La primera d’aquestes mesures ha estat adequar la distribució de l’activitat docent al nombre d’estudiants matriculats a cada centre docent. Al llarg dels darrers anys l’oferta i la demanda d’alguns estudis de grau ha variat significativament. Aquest fet ha determinat que l’encàrrec docent d’algunes de les titulacions de la nostra universitat s’hagi hagut d’ajustar, a l’alça o a la baixa, segons cada cas. L’assignació de l’encàrrec docent per a cada titulació es fa d’acord amb el nombre de matriculats i el grau d’experimentalitat d’aquella titulació.

La segona de les mesures ha estat reconèixer la tasca de direcció dels treballs de fi de grau i de fi de màster amb l’assignació al professorat d’una partida pressupostària que podrà destinar a cobrir despeses derivades de la seva activitat docent o de recerca. Fins ara, aquesta tasca era reconeguda com a part de la dedicació docent del professorat.

Finalment, la tercera mesura adoptada afecta tot el professorat que assumeix càrrecs de gestió, com per exemple vicerectors, equips de direcció dels centres docents, equips de direcció dels departaments, etc. El professorat que du a terme tasques de gestió té assignada una reducció de la seva activitat docent. Aquesta tercera mesura preveu que aquesta reducció sigui menor que la del curs acadèmic actual.

Les mesures segona i tercera signifiquen un estalvi significatiu en el capítol 1 del pressupost de la universitat. Un estalvi que es dedicarà íntegrament a assegurar la carrera professional del professorat no estable de la nostra universitat i, així, garantir el relleu generacional i que no es perdi talent del professorat més jove i més format. Així mateix, una part d’aquest estalvi es destinarà a actuacions específiques en aquells centres docents que s’han vist més afectats, a la baixa, per la distribució actual de l’encàrrec docent. Són els centres docents en què s’ofereixen titulacions que han experimentat una davallada significativa de la demanda al llarg dels darrers anys. Una primera aproximació de les necessitats econòmiques que té la UdG per tal d’assegurar la carrera professional del seu professorat no estable i de les noves contractacions, en els tres propers cursos acadèmics, ens situa en valors d’uns 375.000 euros per al curs 2015-2016, d’uns 200.000 euros per al curs 2016-2017 i d’uns 175.000 euros per al curs 2017-2018. Després de les mesures adoptades pel Consell de Govern de la UdG, podem assegurar que l’estalvi produït en el capítol 1 del pressupost ens permetrà atendre degudament l’objectiu esmentat d’assegurar la carrera professional del professorat més jove, no estabilitzat.

Com a rector de la Universitat de Girona, m’ha semblat que la societat havia de conèixer el nou esforç que farà tot el personal docent i investigador de la nostra universitat. Un personal sempre al servei de garantir que les nostres comarques disposin, ara i sempre, d’una molt bona universitat. Un personal que ha fet prevaler el relleu generacional de qualitat del nostre professorat a partir de l’exigència, per part de tots els professors i professores, d’incrementar la seva activitat docent. El Govern de la Generalitat hauria de prendre bona nota d’aquest fet, d’aquest acte de responsabilitat i servei públic de la Universitat de Girona. L’educació i la salut són els béns més preuats d’una societat. Els responsables de donar aquests serveis públics hem demostrat en innumerables ocasions el nostre compromís i la nostra responsabilitat. Com a rector de la Universitat de Girona, demano al Govern que aturi les retallades i les limitacions pressupostàries al capítol 1, i que es comprometi, inequívocament, a millorar el finançament de les universitats públiques catalanes.♦

Sergi Bonet i Marull, Rector de la Universitat de Girona.

Girona, 28 de maig de 2015

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere