Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Premi de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2022 a la millor tesi doctoral, treballs finals de grau i màster i a les millors iniciatives en l’erradicació de les violències

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Informació convocatòria: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8704 de 07/07/2022

RESOLUCIÓ JUS/2128/2022, de 27 de juny, per la qual es convoquen els Premis de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 2022 a treballs d’investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia, impulsats per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp (ref. BDNS 637081).

A l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, adscrit al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, li correspon, d’acord amb l’Acord del Govern 28/2019, d’11 de febrer, fomentar la recerca i investigació, en coordinació amb altres organismes experts, per estudiar la resposta judicial i de l’execució penal en matèria de violència masclista, i identificar propostes d’actuació dirigides a millorar el funcionament dels protocols d’actuació i a la crear iniciatives per a l’estudi i la investigació que incrementin el coneixement i la comprensió del fenomen de la violència masclista.

Per l’Ordre JUS/121/2022, de 23 de maig, publicada al DOGC núm. 8676, del 26.5.2022, s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels Premis de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista a treballs d’investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia, impulsats per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp.

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Primer

Objecte

Obrir la convocatòria de l’any 2022, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió dels Premis de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista a treballs d’investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia, impulsats per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp.

Segon

Règim jurídic aplicable

Aquesta convocatòria està referida a tesis doctorals, treballs finals de grau i màster i d’altres treballs de recerca i a les millors iniciatives o pràctiques impulsats o posats en marxa per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats en l’àmbit de l’erradicació de les violències masclistes que s’hagin finalitzat o desenvolupat durant l’any 2021.

En el cas de les tesis doctorals i els treballs finals de grau i de màster és necessari que s’hagin defensat en un tribunal qualificador durant el mateix any 2021. En el cas dels altres treballs de recerca caldrà que s’hagin finalitzat durant l’any 2021. I en el cas de les iniciatives o pràctiques impulsades o posades en marxa per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats en l’àmbit de l’erradicació de les violències masclistes caldrà que s’hagin desenvolupat durant l’any 2021.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l’Ordre JUS/121/2022, de 23 de maig, publicada al DOGC núm. 8676, del 26.5.2022.

En tot allò que no està previst a les bases reguladores, seran aplicables les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les disposicions del capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Tercer

Categories

Es convoca un premi per a cadascuna de les categories previstes per l’apartat 1.2 de les bases reguladores:

Categoria A:

Subcategoria a: a la millor tesi doctoral no publicada, que hagi estat presentada i qualificada en qualsevol de les universitats catalanes, que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l’erradicació de les violències masclistes, des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.

Subcategoria b: al millor projecte final de grau o màster que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l’erradicació de les violències masclistes, des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc., i presentats i qualificats en qualsevol de les universitats catalanes, col·legis professionals o d’altres corporacions de dret públic.

Subcategoria c: al millor treball de recerca no publicat que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l’erradicació de les violències masclistes, des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc., que no s’emmarqui en les categories anteriors i que no hagi rebut una beca de recerca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Categoria B:

Subcategoria a: a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per una administració pública, per un ens o entitat del sector públic o per un òrgan judicial que desplegui les seves funcions i actuacions a Catalunya per a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia.

Subcategoria b: a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per institucions, organitzacions, professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya per a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la justícia.

Categoria C:

A una llarga trajectòria professional, d’un mínim de 10 anys, que hagi estat pionera en l’àmbit de la justícia per a l’erradicació de les violències masclistes.

Quart

Dotació econòmica i import dels premis

4.1 La dotació econòmica màxima dels premis és de quinze mil euros (15.000,00 €) amb càrrec a la partida D/483000100/2150/0000 (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada) del pressupost del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (FPACTEV_G) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022. L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de l’autorització de la despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat del GECAT.

4.2 L’import de cada premi és el següent:

A) Sis mil euros (6.000,00 €) destinats al premi a la millor tesi doctoral (categoria A, subcategoria a).

B) Tres mil euros (3.000,00 €) destinats al premi al millor treball final de grau o màster (categoria A, subcategoria b).

C) Tres mil euros (3.000,00 €) destinats al premi al millor treball de recerca (categoria A, subcategoria c).

D) Sense dotació econòmica (0,00 €) al premi a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per una administració pública, per un ens o entitat del sector públic o per un òrgan judicial que desplegui les seves funcions i actuacions a Catalunya (categoria B, subcategoria a).

E) Tres mil euros (3.000,00 €) destinats al premi a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per institucions, organitzacions, professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya (categoria B, subcategoria b).

F) Sense dotació econòmica (0,00 €) al premi a una llarga trajectòria professional, d’un mínim de 10 anys, que hagi estat pionera en l’àmbit de la justícia per a l’erradicació de les violències masclistes (categoria C).

Als imports anteriors els serà aplicable la retenció corresponent de I’IRPF.

Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda per al contribuent a l’efecte de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Cinquè

Presentació de sol·licituds

5.1 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s’han de fer exclusivament per via telemàtica mitjançant la pàgina web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

5.2 La sol·licitud i la documentació per concórrer a la convocatòria s’ha de formular mitjançant els formularis normalitzats que es poden descarregar de la pàgina web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

5.3 El termini de presentació de les sol·licituds, pel que fa als premis de les categories A i B, és de 30 dies hàbils comptats de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

Pel que fa al premi de la categoria C, no s’ha de presentar cap sol·licitud, ja que les candidatures seran proposades, indistintament, per membres del ple de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista o per membres del jurat, tal com estableix el punt 5 de les bases reguladores.

Sisè

Procediment de concessió

6.1 La resolució d’atorgament dels premis correspon a la presidència del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Aquesta resolució es dictarà dins el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Així mateix, la resolució es publicarà al web de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (http://cejfe.gencat.cat/ca/observatori/) i al DOGC.

6.2 L’òrgan instructor és l’Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que elaborarà una proposta de resolució fonamentada en l’acta del jurat.

6.3 Contra la resolució de concessió, que exhaurirà la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia i presidenta del Centre en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al web del Centre, esmentats anteriorment, segons el que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors igualment des de l’endemà de la publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i al web del Centre esmentats, d’acord amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus drets o interessos legítims.

Setè

Que es publiqui aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3,25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 27 de juny de 2022

Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia

Presidenta del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista

Notícia anterior
Notícia posterior
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere