Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Catalunya esdevé pionera en implantar el nou certificat d’acreditació d’anglès, vàlid a qualsevol universitat europea

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Govern de la Generalitat i les 12 universitats catalanes, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), oferiran enguany el nou Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC). Aquest certificat interuniversitari, inèdit a l’Estat espanyol, acredita el nivell d’anglès B1, B2.1 i B2 d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i té el reconeixement del CIC. El poden obtenir tant el públic universitari com professionals externs que necessitin certificar el seu nivell d’anglès. El principal avantatge és que aquest certificat optatiu reconeix un determinat nivell d’anglès que serà vàlid a qualsevol universitat que formi part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

A Europa, Catalunya esdevé pionera juntament amb Alemanya, on UniCert acredita els certificats que emeten les universitats alemanyes que s’hi adhereixen.

Què és el CLUC?

El CLUC anglès és un certificat interuniversitari que, a partir d’un examen, permet acreditar els nivells B1, B2.1 i B2 d’anglès dels candidats. L’examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com l’ús de la llengua. Així, doncs, el candidat fa un únic examen d’anglès que li permet acreditar un nivell entre B1 i B2: si té un nivell inferior a B1 no se li emet cap certificat, i si, en canvi, té un nivell superior al B2, se li acredita només el B2.

Per a què?

L’examen permet que les universitats catalanes certifiquin el nivell d’anglès dels candidats a través d’un únic examen interuniversitari inèdit a cap altre indret del territori espanyol.

Per a qui?

Per a l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes. També per al públic general que necessiti acreditar el seu nivell de coneixement d’anglès.
 
Com és?

L’examen es divideix en 5 proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua.
 
Expressió escrita
Prova en paper que avalua l’expressió escrita, és a dir, la capacitat de produir textos escrits. Consta de dues tasques: un text transaccional (correu electrònic) d’entre 125 i 175 paraules i un text no transaccional, que pot ser descriptiu, narratiu o d’argumentació, d’entre 200 i 250 paraules.
 
Dos examinadors avaluen aquesta prova segons els criteris següents: a) la impressió global, el registre i el compliment de la tasca; b) el repertori i el control lèxics; c) el repertori i el control gramaticals, i d) la cohesió, la coherència, la fluïdesa i l’organització.
 
Expressió oral
Prova que es fa individualment i avalua la capacitat de produir presentacions i descripcions, d’exposar opinions i de participar en converses espontànies.
Té una durada d’uns 13 minuts i consta de quatre tasques:
1) Introducció personal.
2) Monòleg descriptiu sobre dues fotografies personals que pot portar l’examinand.
3) Interacció amb l’interlocutor sobre temes relacionats amb les fotografies.
4) Monòleg d’argumentació a partir d’un text escrit.
 
Un examinador avalua:a) la fluïdesa i la cohesió; b) el repertori i el control lèxics; c) el repertori i el control gramaticals, i d) la pronunciació, l’entonació i la intel·ligibilitat. L’altre examinador, que fa d’interlocutor, dóna una valoració global de l’expressió i la interacció orals del participant.
 
Comprensió escrita
Prova en paper que avalua la comprensió escrita, és a dir, la capacitat de rebre, processar i comprendre informació a partir de textos escrits. Consta d’entre 5 i 6 tasques (entre 40 i 50 ítems). Les tasques poden ser de diferent tipologia: preguntes d’opció múltiple, de resposta curta, de vertader-fals amb justificació, completar frases, relacionar, seqüenciar fets, inserir frases en un text i deduir o relacionar vocabulari.
 
Comprensió oral
Prova informatitzada adaptativa i administrada en línia que avalua tant la capacitat de comprensió oral global com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats. Consta de preguntes d’opció múltiple amb 3 o 4 opcions. Els àudios es poden escoltar dues vegades.
 
Ús de la llengua
Prova informatitzada adaptativa que avalua els coneixements gramaticals, lèxics i de funcions lingüístiques. Consta de preguntes d’opció múltiple amb 3 o 4 opcions.
 
Les proves de comprensió oral i d’ús de la llenguas s’avaluen mitjançant l’eina Simtest, un test adaptatiu informatitzat i administrat en línia.
 
Quan?

La primera convocatòria de l’examen CLUC anglès serà al febrer del 2013. El període de matrícula és del 7 al 18 de gener del 2013 i l’examen té lloc entre els dies 14 i 22 de febrer a les diferents universitats. Les proves d’expressió escrita i de comprensió escrita es fan a totes les universitats el mateix dia i hora: el 15 de febrer a les 10 h.
 
Quant costa?

És un examen subvencionat per les 12 universitats catalanes i, per tant, té un preu reduït per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya: 75 €. Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost de l’examen acreditatiu és de 150 €.

On?

Als serveis, escoles o centres de llengües de les 12 universitats catalanes.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere