Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

MATERIALS ELECTORALS del candidat a Degà de la Facultat de Medicina (UdL) : Dr. Joan Prat

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

MATERIALS ELECTORALS DEL CANDIDAT JOAN PRAT A DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

REGLES DE JOC d’aquest espai

A mida que anem reben els materials electorals els anem incorporant en aquesta pàgina. Són documents publicats sense tocar res del que ens han fet arribar. Publicar-los abans o desprès depèn de com cada candidatura administra el seu timing de lliurament del material.

 

 

DOCUMENTACIÓ DEL CANDIDAT JOAN PRAT

 

Candidatura a Degà de la Facultat de Medicina

de la Universitat de Lleida

 

UNA FACULTAT MILLOR ÉS POSSIBLE

 Les eleccions al Deganat tenen la seva rellevància en la necessitat de consolidar un model de Facultat de Medicina amb capacitat per millorar els estudis de medicina, com els de biomedicina, com els de nutrició tenint sempre present la recerca biomèdica i la clínica. I per l’altra banda per anar molt més enllà de la simple supervivència en temps difícils, hem de aconseguir ser imprescindibles en els mapes de la formació i la producció científica lleidatanes, catalanes i presents en  les espanyoles i mundials.

 Una deganat eficaç, que no constitueixi únicament una delegació administrativa del rectorat, respectarà les propostes i aspiracions de tots els membres de la Facultat i actuarà mogut per la millora real dels resultats de la formació orientats per les realitats professionals de cada una de les titulacions.

 . Sobre el model de gestió de la Facultat:

La Facultat de Medicina d’avui es el resultat de la contribució de diferents equips i persones tant el quadre directiu i gestor, com del professorat i estudiantat durant mes de 2 dècades.

 El repte permanent de la Facultat, que és garantir i reforçar la qualitat de la formació, es diu ara aplicar els principis de la convergència europea.

 Per tal d’avançar fermament en aquest sentit i no caure en el parany dels indicadors generalistes que ens ofereixen les normatives universitàries es imprescindible que fem plantejaments de titulació guiats per una visió integral de la professió.

També cal millorar l’ambient de la Facultat considerant-ho una prioritat: qualitat democràtica en la presa de decisions, respecte i consideració a les persones i les opinions,  compromís i transparència, exemplaritat institucional. Respectar escrupolosament aquests principis constitueix la base per evitar la deriva despòtica de l’acció de govern.

IDEES MESTRES expressades de manera sintètica:

 

 . Quin model de Facultat necessitem? 

 A. La Facultat és garant de la qualitat de la formació

– Ha de tenir cura de les competències, i el nivell d’assoliment.

– Ha de disposar dels procediments per conèixer la progressió en els estudis.

– Ha de poder intervenir sobre el procés docent per reconduir desviacions.

– Ha de participar en el desenvolupament professional continuat.

– Ha de innovar en els procediments de formació.

– Ha de investigar en formació i difondre els seus resultats.

– Ha de ser un referent de salut en el territori.

– Ha d’aspirar a ser un referent nacional, estatal  i internacional en formació en salut.

– Ha de cooperar amb les institucions sanitàries públiques i privades.

B. La Facultat  ha de generar un entorn que afavoreixi una visió integral de la professió

– Ha de tenir especial cura amb les competències d’empatia i comunicació.

– Ha d’assegurar una visió científica de la professió i de les seves limitacions.

– Ha d’assegurar la capacitat de valorar els condicionants econòmics i culturals.

– Ha de fomentar el compromís dels estudiants amb les iniciatives humanitàries.

– Ha de fomentar la participació dels estudiants en activitats culturals.

– Ha de tenir cura de les actituds i valors adquirits pels estudiants.

C. La Facultat ha de millorar les condicions de vida dels seus membres

– Facilitant als estudiants les opcions de formació mes còmodes i econòmiques.

– Facilitant als professors les opcions organitzativament mes favorables.

– El deganat ha d’escoltar, i resoldre si pot, les problemàtiques individuals.

– La flexibilitat es justifica amb el respecte a les normes.

– Les eines de comunicació han d’aportar informació fiable i segura.

– El deganat ha de tenir cura de l’ambient formatiu i general del centre

 . Quin estil de gestió necessitem?

 No és possible re la nostra Facultat sense potenciar un estil de gestió amb mes qualitat democràtica i més adequat al treball en equip i participatiu de tots els sectors implicats en el projecte educatiu i de recerca.

A.-Sentit institucional (la norma i la institució per damunt de les opcions personals)

     – Respecte a les normes, documents i acords.

     – Direcció orientada a  la missió i els objectius institucionals.

     – Gestió adreçada a les persones i a la comunitat.

     – Articular procediments que garanteixin una participació igualitària.

B.-Gestió ordenada i participativa.

    – Col·lectivització de les grans decisions.

    – Gestió procedimentada i transparent.

    – Us sistemàtic d’eines eficients de comunicació interna.

    – Garantir el compliment de la planificació.

C.-Actuació estratègica

 Reconeixement i respecte a l’experiència i l’especialització.

Tarannà democràtic.

         – Transparència i claredat.

         – Consensos en la normativa interna.

         – Flexibilitat i transparència en l’aplicació de les normes.

         – Atenció a totes les opinions  sense  apriorismes.

         – Evitar enfrontaments innecessaris.

         – Respecte i consideració a l’aportació de tots els col·lectius.

        –  Humilitat i respecte a les persones.

        – Defugir la manipulació, el pactisme, el tactisme i la demagògia.

 . Quin model de formació necessitem?

 A.-Focalitzar l’atenció en els resultats del programa i la qualitat de la inserció.

      – Avaluar el catàleg de competències en base a la rellevància i l’assoliment.

       – Revisar les activitats per l’assoliment de les competències.

       – Potenciar l’avaluació de la progressió de la competència cada curs.

       – Establir mecanismes de realimentació de la planificació en funció dels    resultats.

       – Cal conèixer i considerar el Pla d’Estudis aprovat, i modificar-lo si cal.

       – Cal conèixer i considerar els procediments del SGIQ.

       – Ha de tenir cura de la qualitat de la inserció.

       – Ha de participar en el desenvolupament professional continuat.

       – Manteniment d’un programa d’alumni.

 B.-Estructurar la gestió de la formació.

    – Posar en marxa una gestió estratificada i subsidiaritzada de la formació.

    – Reforçar la capacitat operativa del Cap i de la Comissió d’Estudis.

    – Reforçar les competències dels Coordinadors i les Comissions de    titulació.

    – Ordenar i reforçar les funcions de representació dels estudiants.

    – Adaptar la normativa UdL a les necessitats de cada titulació, mòdul i matèria.

    – Encetar la revisió dels plans d’estudis i incloure ajustos basats en l’experiència.

           

ACCIONS IMMEDIATES A REALITZAR abans de 4 mesos:

 

 A. SOBRE EL MODEL DE FACULTAT

 Acció 1: Establir un grup de treball (Comissió delegada de la Junta) de formació a cada titulació per tal d’analitzar les competències (de cara a la revisió del Pla d’Estudis), organitzar-ne el seguiment (ACOEs) i emetre recomanacions per la millora.

 Acció 2: Aprovisionar els recursos possibles per la realització d’un procediment sistematitzat d’avaluació de la competència, almenys en els cursos amb components clínics.

 Acció 3: Establir un grup de treball (Comissió delegada de la Junta per la Qualitat de l’Entorn Formatiu) per a determinar els principals problemes logístics, organitzatius i d’aprenentatge dels estudiants i proposar-ne solucions.

 Acció 4: Forçar la consideració per part de la Universitat i de l’ICS dels requeriments específics de la docència i del personal clínic en ciències de la salut (DPPA ).

 Acció 5: Reforçar els vincles funcionals amb les institucions i empreses dels àmbits sanitari, biomèdic i de l’alimentació.

 Acció 6: Valorar la possibilitat de sinergies entre les diferents titulacions de la salut.

 Acció 7: Valorar les necessitats funcionals del servei de gestió acadèmica i les seves variacions estacionals.

 Acció 8: Promoure la reconstrucció de una unitat funcional d’estudi de la formació.

 Acció 9: Elaborar un calendari de totes les accions de planificació i avaluació docent corresponents al coordinador de matèria.

 Acció 10: Iniciar la revisió del Pla d’Estudis.

 

B. SOBRE L’ESTIL DE GESTIÓ

 Acció 1:

– Afegir a la pàgina del centre un apartat, amb accés intern, on es puguin trobar tots els documents de gestió del centre.

– Convocatòries i actes de les juntes i comissions d’estudis i de titulació i comissions delegades i resolucions de l’equip de direcció (incloent llistats de trasllats, convalidacions, reconeixements de col·laboració docent, moviments programes d’intercanvi,  etc).

– Documents de base del centre: Reglament intern, reglament de la comissió d’estudis (actualitzat, amb la definició de funcions dels coordinadors), normatives de progressió, etc.

– Composició de totes les comissions.

– Convenis vigents signats per la Facultat.

– Accés directe a les normatives acadèmiques UdL que afecten la docència a la Facultat (de matricula, de trasllats, d’avaluació….).

– Procediments de gestió acadèmica

– Memòries anuals de les titulacions, memòria anual de qualitat

– Pressupostos i memòries anuals d’execució

– Dades estadístiques proporcionades per l’Oficina de Qualitat

 Acció 2: Crear una bústia de correu directa amb el degà.

 Acció 3: Establir un ritme mínim trimestral de juntes de Facultat.

 Acció 4: Crear un procediment sistematitzat de seguiment de la planificació (a entrar en funcionament abans d’un any).

 Acció 5: Iniciar la redacció de tots els procediments de gestió acadèmica en un format clar i accessible per l’ús dels usuaris (a finalitzar abans d’un any).

 

 C. SOBRE LA GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

 Acció 1: Activar i regular el funcionament de les comissions de titulació.

 Acció 2: Renovar el reglament de la Comissi d’Estudis´ i regular-ne el funcionament .

 Acció 3: Fixar les competències  del Cap d’Estudis i dels coordinadors de titulació i d’àrea (avaluació, formació clínica…).

 Acció 4: Revisar i fixar la distribució per matèries de les activitats d’aprenentatge derivades de les competències (a finalitzar abans d’un any).

 Acció 5: Revisar la distribució per tipologies de grup de cada matèria en funció de les activitats necessàries per l’assoliment de les competències (a finalitzar abans d’un any).

 

——————————————————————————————————–

Resum de les línies d’actuació de la candidatura de Joan Prat

 

Respecte del model de Facultat

La Facultat ha d’implicar-se en tots els elements del procés formatiu, generar un entorn que afavoreixi una visió integral de la professió i tenir cura de l’ambient intern de treball.

Per això

Ha de dotar-se de les eines per  sistematitzar el seguiment de la formació i promoure estudis sobre la qualitat i eficiència de l’aprenentatge.

Reivindicar davant la Universitat i els hospitals les necessitats pròpies de l’aprenentatge de la medicina.

Establir mecanismes per detectar millores en l’atenció als estudiants i al personal.

 

Respecte del model de gestió

La Facultat ha d’orientar les seves actuacions, mitjançant una gestió ordenada, participativa, estratègica i desenvolupada amb transparència i sentit institucional.

Per això

Ha de disposar de mecanismes transparents de comunicació i difusió de totes les activitats de l’equip de govern.

Ha de procedimentar els seus processos per tal que siguin clars i transparents per a tothom.

Ha d’assegurar la qualitat i l’execució de la planificació.

 

Respecte del model de formació

La Facultat ha d’estructurar la gestió de la formació focalitzant-la en els resultats de la formació i la inserció dels seus estudiants.

Per això

Haurà de dotar-se d’una estructura de gestió de la formació robusta, fiable i participativa, amb unes competències ben definides per a cada element (Comissions de titulació, d’estudis, etc).

Revisarà el Pla d’Estudis i els procediments de planificació.

——————————————————————————————

 

Extracte del Currículum Vitae de Joan Prat: ACTIVITATS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ. (Excloent el currículum científic)

 

Formació:

Màster en educació mèdica, Universitat d’Albacete.

Curs de comunicació interna universitària, càtedra UNESCO UPC.

Curs de direcció estratègica universitària, Càtedra UNECO, UPC.

Estada de 4 mesos a la Unitat d’Educació Mèdica de la Universitat de Calgary (Alberta, Canada).

Publicacions (en gestió i formació):

17 articles en revistes indexades

9 capítols de llibre

35 informes de qualitat (ANECA-UCUA-EUA)

25 ponències invitades

Membre del comitè editorial de “Educación Médica”

Activitats formatives:

Codirector dels mòduls de Planificació i de Qualitat en el Postgrau Interuniversitari en Educació Mèdica

Activitats de gestió:

Cap d’estudis de la Facultat de Medicina de Lleida 9+1 anys

Degà de la Facultat de Medicina de Lleida:2 anys

Vicerector de qualitat i planificació: 7 anys

Coordinador del programa Campus d’Excel·lència:  1 any

Altres activitats UdL

Organitzador de la Oficina de qualitat UdL

Organitzador de l’Oficina docent FM-UdL

Organitzador de la primera (a Espanya)  aula d’habilitats clíniques a la FM-UdL

Coordinador de la implantació del Pla d’estudis 92

Coordinador del Pla Estratègic de la FM i assessor del de la FDE i la FCE

Coordinador del Pla Estratègic de la UdL

Membre de la comissió de redacció del Pd’E de Psicologia

Reconeixements externs:

Assessor internacional en educació mèdica (Rockefeller Foundation)

Membre del panell internacional d’experts del projecte“MSME” (IIME-NYC)

Delegat per Europa de la WFME (WHO) pel projecte GMER-Basic Medical Education

Relacionades amb el disseny de l’aplicació del EEES a Espanya

President de la comissió del programa Disseny-Medicina de AQU

Membre de la comissió de redacció del Libro Blanco de Medicina (ANECA-CNDM)

Membre de la subcomissió de qualitat del programa MEDINE

Activitats d’avaluació

Avaluador de la comissió de Salut dels programes VERIFICA i MONITOR de ANECA

Copresident de la comissió d’avaluació de la Qualitat a les universitats privades de Catalunya

President de la Comissió Externa d’avaluació de les Facultats de Medicina d’Andalusia (UCUA)

Avaluador extern dels Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades I i II

Auditor del programa de doctorats de qualitat

Representant d’ANECA a RIACES  Medicina a Sud America

Assessor per ciències de la Salut de l’agència andorrana de Qualitat universitària

Altres

Copatró de la Fundación Educación Médica

President del comité científic del XIV  congrés de la Sociedad Española de Educación Médica

Membre de la comissió d’elaboració i del comité de prova de l’ACOE-IES

Membre de la ponència sobre gestió del professorat del Llibre Blanc de l’Universitat Catalana

Membre de l’executiva del Cercle del Coneixement

Membre del CCFMC i de l’oficina tècnica d’acreditació (OTA)

 

—————————————————————————————————-

 

Notícia anterior
Notícia posterior

Deixa un comentari

PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere