Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La LERU es mostra satisfeta per l’aprovació del programa Horitzó 2020 i pel seu finançament

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

 Dos dies després d’aprovar el Marc financer plurianual (MFP), el Parlament Europeu va tancar la negociació del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 el passat 21 de novembre. La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) felicita mitjançant aquest comunicat els legisladors europeus pel suport que atorguen a la recerca i la innovació.

 La LERU celebra que s’hagi acabat la llarga incertesa al voltant dels pressupostos generals europeus, la qual cosa possibilita un calendari adequat d’implantació d’Horitzó 2020. Les primeres convocatòries es publicaran, tal com estava previst, l’11 de desembre, de manera que el buit de finançament entre el 7è Programa marc i Horitzó 2020 es reduirà al temps mínim inevitable, fet de gran importància per a la comunitat científica.

 El desacord entre el Parlament i el Consell de la Unió Europea referent al pressupost de la UE per a l’any 2014 ha provocat un endarreriment addicional. No obstant això, el Parlament Europeu va aprovar finalment l’MFP 2014-2020 el 19 de novembre, i el paquet legislatiu d’Horitzó 2020 el dia 21. L’aprovació ha posat fi a un període de negociacions que ha durat més de dos anys, des que la Comissió Europea va publicar les primeres propostes per a Horitzó 2020 el novembre del 2011.

 La decisió de la Unió Europea de confiar en el potencial de la recerca i la innovació, així com de l’educació, podria haver estat més destacada, tal com van proposar en un primer moment la Comissió Europea i el Parlament. De tota manera, és clarament positiu que la UE hagi decidit fer durant els pròxims set anys una inversió en creixement i una ocupació més important que la que es va fer en el període pressupostari anterior. Amb això, la UE fa una inversió intel·ligent; atès que la recerca i la innovació constitueixen dos pilars del benefici econòmic i social a llarg termini. La LERU demana als estats membres que mantinguin aquest mateix compromís amb la recerca, la innovació i l’educació.

 No obstant això, cal que aquest signe positiu no quedi atenuat per les discussions sobre els pressupostos anuals, com ha passat amb el pressupost per al 2014. Malgrat l’acord de la setmana passada, que va millorar lleugerament la situació, continua sent preocupant l’escassetat de finançament de què disposarà la Direcció General de Recerca i Innovació els propers anys. La LERU insta els governs de cada país a cobrir aquesta mancança com més aviat millor.

 Així mateix, la LERU es mostra satisfeta davant el contingut final d’Horitzó 2020 i felicita els colegisladors per la feina excel·lent que han dut a terme en les seves diferents propostes, a les quals la Lliga ha contribuït en gran mesura. També vol agrair a la Comissió Europea els incomptables esforços per tancar el programa a temps. A partir d’ara, la prioritat és controlar la implantació d’Horitzó 2020 i la realització dels objectius a la pràctica.

 La LERU continuarà prestant atenció a aquells aspectes considerats de vital importància, com ara la simplificació dels requisits de finançament, els programes del Consell Europeu de Recerca (ERC) i les accions Marie Curie, l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, i les col·laboracions i la formació de grups de treball. El proper 2 de desembre, l’associació té una cita important per avaluar la rellevància de les ciències socials i les humanitats a Horitzó 2020, tant a escala general com en la redacció dels primers programes de treball.♦

 

Nota oficial de la LERU

 

LERU welcomes approval of Horizon 2020 and MFF

Two days after its approval of the MFF, the European Parliament finally signed off on Horizon 2020. The League of European Research Universities (LERU) hereby congratulates the European policy makers for sending an important signal of support for research and innovation.

 LERU is pleased that a protracted and unsettling period of insecurity about the EU’s overall budget is finally over and that a close but still timely start of Horizon 2020 is now possible. The first calls can be published as foreseen on 11 December, limiting the funding gap between FP7 and H2020 to the unavoidable minimum, which is of great importance to the scientific community.

 A disagreement between Parliament and Council on the EU 2014 budget had caused an additional delay but finally the European Parliament did approve the Multi-Annual Financial Framework 2014-2020 on Tuesday and the legislative proposals for Horizon 2020 this afternoon. In doing so, it ended a negotiation period of almost two years, since the publication of the original H2020 proposals by the European Commission in November 2011.

 The EU’s choice to support growth areas such as research and innovation, but also education, could have been even more outspoken as originally proposed by the European Commission and the European Parliament. But it is a very positive signal that the EU is investing more in growth and jobs in the next seven years than it did in the previous budgetary period. The EU wisely invests in these areas, which on the longer term will benefit the economy and society at large. LERU strongly calls on the member states to make the same bold choice.

 It is however important for this positive signal not to be mitigated by discussions on the annual budgets as happened with the 2014 annual budget. Despite last week’s agreement, which only improved the situation slightly, the shortage of payment credits with which DG Research & Innovation will have to cope in the next years is still considerable and worrying. LERU urges the national governments to close this gap as soon as possible.

 LERU is very pleased with the final outlook and content of Horizon 2020 and congratulates the co-legislators for their excellent work on the different proposals, to which we have contributed in a significant way. We also acknowledge the tireless efforts of the European Commission to get everything ready for a timely launch of the programme. It is now crucial to monitor how it will be implemented and how H2020’s ambitious goals will be translated into practice.

 LERU will keep close tabs on those aspects of Horizon 2020 which it has already identified in the past as crucial issues, such as simplification, the rules for funding, the ERC and Marie Curie programmes, social sciences and humanities, and twinning and teaming efforts. A first important appointment in this regard is the LERU SSH event on 2 December, when we will evaluate the place of SSH in Horizon 2020 in general and in the draft work programmes in particular.

 LERU looks forward to Horizon 2020. We are ready for it! ♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere