Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Consell de Govern de la UPC es reunirà el 28 d’abril

Notícia anterior
Notícia posterior

logo

La propera reunió del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) tindrà lloc, en sessió ordinària, el 28 d’abril, a les 9.30 hores, a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona.

 

L’ordre del dia de la reunió del Consell de Govern del 28 d’abril és el següent:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del rector
3. Temes informatius
3.1 Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Aprovació de la desadscripció a la UPC de l’’EUPMT
5. Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d’Economia i Infraestrucutres
5.01 Aprovació de la modificació de les bases d’execució del pressupost
5.02 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta i consorciada (CSUC) del servei d’impressió, inclosos copiat i digitalització, i l’explotació i gestió de centres de reprografia de la UPC
5.03 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de la renovació de les infraestructures del sistema d’informació Prisma per a la gestió dels estudis de la UPC
5.04 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal que comporta l’acord transaccional entre la UPC, el COEIC i l’AEIC
5.05 Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació de les auditories de les justificacions de costos dels projectes europeus
5.06 Aprovació de la modificació dels estatuts de la fundació Parc UPC
5.07 Aprovació de la modificació dels estatuts de la fundació CIT UPC
5.08 Aprovació de la modificació dels estatuts de la fundació b_TEC
5.09 Aprovació de la modificació de l’encàrrec de gestió de la fundació b_TEC
5.10 Aprovació de l’expedient d’alteració 003/2013 del pressupost 2013
Comissió de Recerca
5.11 Aprovació de la normativa de punts PATT RDI
5.12 Sol·licituds de congressos notables
5.13 Aprovació de la valoració de premis, concursos d’arquitectura, comissariat d’exposició, article sobre l’obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2013
5.14 Sol·licituds per pertànyer a dos grups de recerca de la UPC
 Comissió de Desenvolupament Estatutari
5.15 Aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Departament de Construccions Arquitectòniques I
5.16 Aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Departament de Matemàtica Aplicada II
5.17 Aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
5.18 Aprovació de la modificació parcial del Reglament d’organització i funcionament del Departament de Projectes Arquitectònics
Comissió de Personal i Acció Social
5.19 Aprovació del pla de prevenció de riscos laborals
5.20 Aprovació de la convocatòria de places de professorat lector
5.21 Aprovació de la convocatòria 2014 de permisos de mobilitat externa del PDI
5.22 Aprovació de l’assignació del complement bàsic de recerca PDI-F 2012 (sexennis CNEAI)
5.23 Estimació del recurs per a l’assignació del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2013)
5.24 Criteris per al càlcul de la capacitat lectiva potencial del professorat a temps complet per al curs 2014-2015
 Comissió de Docència i Estudiantat
 5.25 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de grau per al curs 2014-2015
5.26 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de màster universitari per al curs 2014-2015
5.27 Aprovació del calendari acadèmic 2014-2015
5.28 Aprovació de la pròrroga de la vigència per al curs 2014-2015 de la normativa d’estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles per al curs 2013-2014
5.29 Aprovació de la memòria de dobles titulacions de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels
5.30 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació–itinerari ETSETB
5.31 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria Electrònica-ETSETB
5.32 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Fotònica (màster interuniversitari amb la UB i la UAB)-ETSETB
5.33 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria Industrial–itinerari ETSEIAT
5.34 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria de Mines-EPSEM
5.35 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria de l’Energia-EUETIB
5.36 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (màster interuniversitari amb la UB)–FME
5.37 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis del màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat–Institut de Sostenibilitat
5.38 Aprovació de la memòria definitiva i pla d’estudis de l’Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence(IT4BI)-FIB
5.39 Aprovació de l’oferta d’activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció per al curs 2014-2015
5.40 Aprovació dels criteris per atorgar fins a 2 punts als estudiants sol·licitants de les beques Erasmus.es del MECD per al curs 2014-2015
6. Assumptes de tràmit
 7. Torn obert d’intervencions.♦
Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere