Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Ajuts d’Estat: la Comissió Europea aprova el mapa d’ajuts regionals de l’Estat espanyol per al període 2014-2020

Notícia anterior
Notícia posterior

europe

 La Comissió Europea acaba d’aprovar el mapa espanyol d’inversions regionals per al període 2014-2020. El mapa està basat en les noves Directrius sobre ajuts de finalitat regional adoptades per la Comissió el juny del 2013 (IP/13/569), on s’estableixen les condicions que han de respectar els Estats membres per concedir ajuts a empreses l’activitat de les quals afavoreixi el desenvolupament regional. Aquestes Directrius tenen per objectiu fomentar el creixement i la cohesió del mercat únic.

 «El mapa d’ajudes regionals d’Espanya dóna suport a la nostra política de cohesió i millora uns ajuts ben concebuts que fomentaran el creixement econòmic i objectius d’interès comú per a la UE. Amb el mapa d’ajuts que avui s’aprova Espanya podrà dur a terme la seva estratègia de desenvolupament regional durant el període 2014-2020», ha declarat el Vicepresident de la Comissió i Comissari de Competència, Joaquín Almunia.

 El mapa d’ajuts regionals d’Espanya estableix les regions que poden demanar ajuts regionals per a la inversió i els imports màxims, anomenats «intensitat de l’ajuda», que poden cobrar les empreses de les regions subvencionables. El mapa estarà en vigor entre l’1 de juliol del 2014 y el 31 de desembre del 2020.

 Les regions que figuren en el mapa tenen una població total de 32,25 milions d’habitants, que representa el 68,59 % de la població espanyola. L’import màxim que pot cobrar una empresa per dur a terme un projecte d’inversió regional en alguna de les regions esmentades oscil·la entre el 10 % i el 35 % dels costos d’inversió en funció de la zona. Aquests percentatges poden incrementar-se 10 punts percentuals si es tracta d’empreses mitjanes i 20 si es tracta de petites empreses.

 D’acord amb les Directrius sobre ajuts de finalitat regional, són prioritàries a l’hora de rebre ajuts regionals a la inversió les regions amb un PIB per càpita inferior al 75 % de la mitjana europea o les regions ultraperifèriques atès que la principal finalitat dels ajuts europeus és fomentar el desenvolupament de les regions europees més desafavorides. Entre aquestes regions figuren regions espanyoles que representen el 6,9 % de la població espanyola i que continuaran beneficiant-se dels ajuts a la inversió regional amb intensitats màximes de l’ordre del 25 % (Extremadura) o del 35 % (Illes Canàries) dels costos subvencionables dels projectes d’inversió. Galícia, Castella-La Manxa i Andalusia ja no cauen dins d’aquesta categoria perquè l’objectiu és focalitzar l’ajuda en les regions més desafavorides. Ara bé, per tal que la transició al nou règim no causi problemes, aquestes regions mantindran fins a finals del 2017 una intensitat de l’ajuda del 15 % fins que, posteriorment, se’ls apliqui la intensitat del 10 % de les regions menys desafavorides.

 Ara bé, hi ha regions desafavorides respecte de la mitjana nacional o europea que poden rebre ajuts regionals sempre que compleixin un seguit de requisits i respectin un límit de cobertura global de la població. Això permetrà que els Estats membres puguin fer front a les seves disparitats regionals. Com que aquestes regions són menys desafavorides que les regions amb un PIB per càpita inferior al 75 % de la mitjana europea, se’ls limita la intensitat i la cobertura geogràfica dels ajuts. D’acord amb aquesta categoria i ateses les altes xifres de desocupació espanyoles, el 33 % de la població espanyola podrà rebre aquests ajuts a la inversió regional fins a un màxim del 10 %.

 Aquestes regions són les següents: el Principat d’Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó (excepte Sòria), la Comunitat Valenciana (excepte València capital), la Regió de Múrcia, Eivissa i Formentera, Menorca, Ceuta i Melilla, alguna zona d’Osca i de Saragossa (excepte Saragossa capital), de Catalunya, de Mallorca, de La Rioja, de la Comunitat de Madrid, de la Comunitat Foral de Navarra i del País Basc.

 Les intensitats màximes dels ajuts a la inversió regional ha disminuït lleugerament en les regions subvencionades en comparació amb el mapa d’ajuts anterior, fins a un 5 % en funció de la regió. D’altra banda, la cobertura de la població ha passat del 59,6 % al 68,66 % actual.

 Les Directrius sobre ajuts de finalitat regional estableixen les normes en virtut de les quals els Estats membres poden concedir ajuts estatals a empreses que inverteixin en noves instal·lacions de producció en les regions més desafavorides d’Europa o que modernitzin les instal·lacions ja existents. En última instància, els ajuts estatals de finalitat regional aspiren a fomentar el desenvolupament econòmic i l’ocupació. Les Directrius estableixen la manera com els Estats membres poden dibuixar els mapes d’ajuts regionals que tindran validesa mentre les dites Directrius estiguin en vigor. En aquests mapes s’indiquen les regions en les quals les empreses poden rebre ajuts regionals i el percentatge o la intensitat dels ajuts a la inversió. Els costos subvencionables són una part de la inversió total que cal emprar per calcular l’import de l’ajut.

 L’article 107, apartat 3, lletra a), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) permet que els Estats membres concedeixin ajuts estatals per fomentar el desenvolupament econòmic de les regions en les quals el nivell de vida sigui anormalment baix o en les quals hi hagi una greu situació de subocupació.

 L’article 107, apartat 3, lletra c), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) permet que els ajuts de finalitat regional fomentin el desenvolupament de determinades activitats econòmiques o de determinats sectors sense, però, que afectin els intercanvis comercials d’una manera contrària a l’interès comú. Les Directrius sobre ajuts de finalitat regional estableixen un límit de cobertura poblacional per focalitzar els ajuts en les regions més desafavorides. Aquesta cobertura poblacional es distribueix entre els Estats membres en funció de criteris socioeconòmics que tenen en compte les disparitats regionals i la desocupació tant a nivell nacional, com a nivell europeu. A partir d’aquí és competència dels Estats membres decidir en els seus mapes regionals com fer servir aquest marge de maniobra a l’hora de triar les regions amb més necessitat de subvencions per corregir les disparitats regionals internes.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere