Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La UPF té un nou protocol per lluitar contra la violència masclista que afecti estudiants

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

violencia-de-genere

La Universitat Pompeu Fabra té un nou Protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la seva Universitat, per reforçar el compromís de la institució amb la dignitat, la integritat física i moral i la llibertat sexual de les dones.

També s’ha aprovat un Codi de la UPF sobre conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament, un document que ja havia estat aprovat el 2011 però que ara passa a cobrir, a més dels treballadors, els estudiants de la Universitat.

El protocol aprovat, que s’ha fonamentat en la normativa de referència d’abast internacional, estatal i català, i en la normativa interna de la UPF, s’emmarca en el programa UPF.Igualtat, dins el Programa de Responsabilitat Social de la Universitat. Qualsevol manifestació de violència masclista que afecti el col·lectiu d’estudiants pot ser el detonant de l’activació del protocol, que té un doble objectiu: d’una banda, prevenir-ne l’aparició i establir un procediment d’actuació per detectar aquestes conductes, i de l’altra, proposar la incoació d’expedient disciplinari (si s’escau) en cas que concorrin indicis de possibles responsabilitats disciplinàries.

Conductes definides, àmbit d’aplicació i assessorament als afectats

La violència física, la violència psicològica i la violència i els abusos sexuals, incloent en aquesta darrera les agressions, l’assetjament i les conductes sexistes, són els diferents tipus de conductes que es defineixen, i davant les quals s’activarà el protocol, tant si tenen lloc per mitjans verbals, presencials o electrònics.

La víctima i el presumpte agressor han de ser membres de la comunitat universitària (o del personal d’empreses externes col·laboradores), sempre que una de les dues persones sigui estudiant de la UPF. A més, la conducta en qüestió s’ha de produir en l’àmbit organitzatiu o de prestació de serveis de la Universitat, ja sigui dins o fora de les instal·lacions universitàries.

Quan un membre de la comunitat universitària

demani assessorament davant un episodi de violència masclista que afecti una estudiant de la UPF, se’l derivarà a l’ agent d’Igualtat de la Universitat. En el termini màxim de 48 hores, l’agent d’Igualtat s’entrevistarà amb aquesta persona i li proporcionarà informació dels drets i dels recursos existents per atendre el seu cas concret. Si al finalitzar l’entrevista la persona vol endegar el procediment d’actuació previst en el protocol, haurà de formalitzar una denúncia.

Incoació del procediment, amb obertura d’expedient disciplinari o informatiu

En el moment que es tingui coneixement de qualsevol conducta de violència masclista en què es trobin implicats estudiants de la UPF, el rector de la Universitat serà l’encarregat d’incoar el procediment, que serà iniciat d’ofici, per iniciativa del mateix rector, d’altres òrgans de la Universitat o per una denúncia, ja sigui de la persona afectada, de qualsevol membre de la comunitat universitària o de terceres persones. Aquesta denúncia es podrà presentar per escrit o verbalment, i serà elevada al rector si el denunciant vol activar les actuacions previstes en el protocol.

Si el rector aprecia indicis suficients de possibles responsabilitats disciplinàries d’un membre de la comunitat universitària, podrà acordar directament la incoació d’un expedient disciplinari, mentre que si els fets requereixen una investigació prèvia per conèixer millor els circumstàncies concretes del cas, podrà obrir un expedient informatiu (en ambdós casos, el rector podrà acordar mesures cautelars per protegir la persona afectada).

La Comissió Permanent contra la Violència Masclista

Quan s’opti per obrir un període informatiu, el rector encomanarà la instrucció de l’expedient a una Comissió Permanent contra la Violència Masclista, formada pel vicerector competent en matèria d’igualtat, un empleat de la UPF expert en temes de prevenció i tractament de les situacions de violència, i representants dels estudiants, del personal docent i investigador i /o del personal d’administració i serveis.

La Comissió es reunirà en el termini màxim de cinc dies des que li sigui notificada la incoació de l’expedient i designarà uninstructor, que com a primera diligència, entrevistarà la persona o persones afectades i el presumpte agressor, per tal que aportin les explicacions que considerin convenients. Un cop conclosos els actes d’instrucció, la Comissió elevarà un informe de conclusions al rector, que dictarà una resolució en el termini màxim d’un mes des de l’acord d’obertura de l’expedient informatiu.

En el cas que el presumpte agressor sigui membre de la comunitat universitària, la decisió del rector pot consistir en l’arxivament del procediment o en la incoació d’un expedient disciplinari. En funció de la naturalesa de la situació, La Comissió pot optar per intervenir mitjançant la mediació amb caràcter voluntari. D’altra banda, si s’aprecien fets o actuacions que poden ser constitutives de delicte o falta penal, se’ n donarà trasllat el Ministeri Fiscal.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere