Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Comissió presenta una proposta per reformar el sistema europeu comú d’asil i establir vies segures i legals per arribar a Europa

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

G

Avui, mentre segueix vigent l’Acord UE-Turquia, la Comissió Europea engega el procés de reforma del sistema europeu d’asil comú (SECA), que inclourà el següent: diverses opcions per crear un sistema just i sostenible de repartiment dels sol·licitants d’asil entre els Estats membres; una millor harmonització dels procediments i de les normes en matèria d’asil per crear una igualtat de condicions a tot Europa i, per tant, reduir els factors d’atracció introduint mesures destinades a reduir els desplaçaments secundaris irregulars; i el reforçament del mandat de l’Oficina Europea de Suport a l’Asil (OEAA). Alhora, la Comissió està elaborant mesures per garantir la seguretat i la gestió adequada dels itineraris de migració regular cap a Europa.

«La crisi dels refugiats posa de manifest les deficiències del nostre sistema europeu d’asil comú. Que no hi hagi cap mena de dubte: les persones que necessitin protecció han de poder continuar rebent-ne i no haurien de veure’s obligades a posar les seves vides en mans de cap traficant d’éssers humans. Però el sistema actual no és sostenible. L’existència de diversos plantejaments nacionals ha alimentat «l’asil a la carta» i la migració irregular, alhora que hem vist amb la crisi actual que les normes de Dublín han carregat massa responsabilitat en només uns pocs Estats membres. A curt termini, hem d’aplicar la legislació vigent per estabilitzar la situació. A més, necessitem un sistema sostenible de cara al futur basat en un seguit de normes comunes, un repartiment més equilibrat de les responsabilitats i la creació d’uns canals migratoris legals i segurs per a les persones que necessitin protecció per entrar a la UE», ha declarat avui el vicepresident primer, Frans Timmermans.

«Els desplaçaments humans seran una característica inherent del segle XXI. Per abordar aquest problema, Europa ha de crear un sistema europeu d’asil comú sòlid i eficaç, que inclogui el sistema de Dublín i que sigui just per als Estats membres, per als ciutadans europeus, per als migrants i per als països d’origen i de trànsit. La UE continuarà invertint en la formació de la seva mà d’obra per resoldre el problema de la desocupació, però no podem obviar que també necessitem crear canals legals i segurs per a les persones que arribin a la UE tant és si vénen cercant protecció com si ho fan per buscar feina. Europa ha d’atreure talent de l’estranger per donar una empenta al seu creixement econòmic. Aquestes reformes constitueixen un complement necessari de les accions dutes a terme per reduir els fluxos irregulars cap a Europa i dins d’Europa i per protegir les nostres fronteres exteriors. Finalment, la diversitat s’està convertint cada vegada més en un element definitori de molts barris i ciutats de la UE: caldria adoptar-ho convertir-ho en una oportunitat mitjançant la integració innovadora polítiques», ha declarat també el comissari de Migració, Afers Interiors i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Aquesta Comunicació s’emmarca en l’Agenda Europea de Migració i exposa les diverses vies per avançar cap a una política d’asil europea eficaç i humana i cap a una millor gestió de la migració legal. Sobre la base de les observacions que rebi arran de la publicació d’aquesta Comunicació, la Comissió podrà presentar les propostes que calgui.

 Una política d’asil comuna, justa i sostenible

L’arribada incontrolada i a gran escala de migrants i sol·licitants d’asil ha exercit molta pressió no només en els sistemes d’asil de molts dels Estats membres, sinó també en tot el sistema europeu d’asil comú. El volum i la concentració de les arribades ha fet paleses les deficiències del sistema de Dublín, que estableix que l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud d’asil és aquell per on hagi entrat l’immigrant irregular. La diferència de tracte dels sol·licitants d’asil en els Estats membres ha exacerbat el problema dels desplaçaments secundaris irregulars.

La Comissió ha detectat cinc àmbits prioritaris on cal millorar el sistema europeu d’asil comú:

  • Creació d’un sistema just i sostenible per decidir quin és l’Estat membre responsable de cada sol·licitant d’asil: per fer front a l’elevat nombre d’arribades i garantir un repartiment equitatiu de les responsabilitats, la Comissió podria proposar de modificar el Reglament de Dublín ja sigui racionalitzant-lo i complementant-lo amb un mecanisme corrector o bé creant un nou sistema basat en una pauta de repartiment d’immigrants.
  • Aconseguir més convergència i reduir «l’asil a la carta»: la Comissió vol harmonitzar encara més els procediments d’asil, garantir un tracte més just i humà a tot arreu de la UE i reduir els factors d’atracció que atreuen la gent només cap a un nombre reduït d’Estats membres. Es podria proposar un nou reglament que substituís la Directiva sobre procediments d’asil i un altre que substituís la Directiva que estableix els requisits del reconeixement de nacionals de tercers països com a beneficiaris de protecció internacional. També es podrien proposar modificacions específiques de la Directiva sobre les condicions d’acollida.
  • Prevenir els desplaçaments secundaris dins de la UE: per garantir que el sistema de Dublín no sigui pertorbat per cap abús ni per «l’asil a la carta», la Comissió podria proposar mesures per desencoratjar i sancionar els desplaçaments secundaris irregulars. Alguns drets podrien supeditar-se a la inclusió de sol·licitants en un registre, a la presa d’empremtes digitals i a l’obligació de romandre a l’Estat membre que li hagi estat assignat al sol·licitant.
  • Un nou mandat per a la Agència Europea de Suport a l’Asil: la Comissió podria proposar que es modifiqués el mandat de l’Oficina Europea de Suport a l’Asil perquè pogués exercir un nou paper que li permetés dur a terme una política específica, així com reforçar el seu paper operatiu. Aquí s’hi podria incloure un nou mecanisme de repartiment d’immigrants mitjançant la reforma del sistema de Dublín, controlar el compliment per part dels Estats membres de les normes europees sobre l’asil, establir mesures per corregir les deficiències i atorgar a l’Agència la capacitat d’adoptar mesures operatives en situacions d’emergència.
  • Reforçar el sistema Eurodac: per reformar el sistema de Dublín, la Comissió podria proposar d’adaptar el sistema EURODAC i ampliar els seus objectius, intensificar la lluita contra la migració irregular i facilitar l’enregistrament i l’intercanvi d’empremtes digitals i potenciar els retorns.

 

Garantir i millorar la seguretat i les rutes de migració legal

En el marc de la seva campanya electoral, el mes d’abril del 2014 el president Jean-Claude Juncker va presentar a Malta un pla de cinc punts sobre immigració que incloïa una proposta perquè Europa pugui mostrar-se més oberta pel que fa a la migració legal. Com a part de la responsabilitat que comparteix amb la comunitat internacional, la UE hauria de permetre a les persones necessitades de protecció internacional poder arribar a la UE de manera ordenada, ben gestionada, segura i digna. A més, caldria que la UE posés remei a les mancances que pateix en matèria de capacitats i talents de la seva mà d’obra i poder fer front als reptes demogràfics mitjançant una política de migració laboral proactiva. La Comissió treballarà, doncs, en una sèrie de mesures relacionades amb les rutes de la migració legal cap a Europa i en polítiques d’integració:

  • Un sistema estructurat de reinstal·lació: sobre la base de les iniciatives ja existents, la Comissió formularà una proposta per definir la política de la UE en matèria de reassentament. Aquesta proposta crearà un mecanisme horitzontal amb normes comunes per a tota la UE sobre l’accés i el repartiment d’immigrants, sobre l’estatus que caldria atorgar a les persones reassentades, sobre el suport financer necessari i sobre les mesures que caldrien per dissuadir els desplaçaments secundaris.
  • Una reforma de la Directiva sobre la targeta blava de la UE: caldria millorar el funcionament de la targeta blava, flexibilitzar els requisits d’admissió a tota la UE i harmonitzar els tràmits d’admissió i els drets dels immigrants altament qualificats provinents de tercers països.
  • Mesures per atreure i donar suport a l’establiment de xarxes d’empresaris innovadors que puguin estimular el creixement econòmic i contribuir a la creació de llocs de treball.
  • Una avaluació REFIT de les normes vigents sobre migració legal amb vista a racionalitzar i simplificar les normes vigents aplicables a les diverses categories de ciutadans de tercers països que vulguin residir, treballar o estudiar a la UE.
  • Aprofundir l’estreta col·laboració amb els tercers països en el marc de l’Enfocament Global de la Migració i la Mobilitat (GAMM, en les seves sigles en anglès) per tal de garantir una gestió més eficaç dels fluxos migratoris.

La Comissió també té la intenció de presentar un pla d’acció sobre integració.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere