Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Desprestigiada la Unió Europea per l’Acord UE-Turquia sobre migració: la Comissió presenta noves propostes per reformar el sistema europeu comú d’asil

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Image

Avui la Comissió Europea presenta un seguit de propostes per reformar el sistema europeu comú d’asil mitjançant la creació d’un sistema de repartiment de les sol·licituds d’asil entre els Estats membres que sigui més just, més sostenible i més eficient. Ara bé, el principi bàsic continuarà sent el mateix: a menys que tinguin vincles familiars en un altre lloc, els sol·licitants d’asil han de sol·licitar asil en el primer país per on hagin entrat a la UE; tot i així, hi haurà un nou mecanisme d’equitat que garantirà que cap Estat membre hagi de suportar una pressió migratòria desmesurada sobre el seu sistema d’asil. Les propostes que avui presentem també inclouen la transformació de l’actual Oficina Europea de Suport a l’Asil (OEAA) en una autèntica agència europea d’asil que tingui un paper més actiu, millori la base de dades d’empremtes digitals Eurodac, administri millor els sistemes d’asil i aturi la migració irregular.

«Per gestionar millor la migració, cal actuar en diversos fronts: controlar millor les nostres fronteres exteriors, millorar la col·laboració amb els tercers països, posar fi al tràfic de persones i reinstal·lar els refugiats en territori de la UE. També som conscients del fet que a les nostres fronteres encara ara continua entrant-hi gent i demanant l’asil i, per tant, haurem de poder garantir que qui necessiti protecció la rebi. Ara bé, tot al llarg d’aquesta crisi hem pogut comprovar que hi ha Estats membres que han estat sotmesos a una gran pressió migratòria a causa de les mancances del sistema actual, que certament no ha estat concebut per fer front a situacions d’aquesta mena. No serveix de res negar-ho i, per tant, quan un Estat membre estigui desbordat, hem de recórrer a la solidaritat i al repartiment equitatiu de responsabilitats dins de la UE. Això és el que volem aconseguir amb la nostra proposta», ha declarat avui el vicepresident primer, Frans Timmermans.

«Si l’actual crisi dels refugiats ha fet palesa alguna cosa és que el nostre sistema europeu comú d’asil ja no serveix. Ha arribat l’hora de reformar-lo i de fer-lo més just, basant-lo en un seguit de normes comunes i en un repartiment més equilibrat de responsabilitats. Amb la reforma del sistema de Dublín que proposem, la millora d’Eurodac i la transformació de l’Oficina Europea de Suport a l’Asil per convertir-la en una autèntica agència europea d’asil, estem fent un pas important en la bona direcció i posant en marxa a nivell europeu les estructures i les eines necessàries d’un futur sistema global. Dedicarem, doncs, tots els nostres esforços a treballar juntament amb el Parlament Europeu i amb els Estats membres. Hem de fer realitat aquestes propostes com més aviat millor», ha declarat avui també el comissari de Migració, Afers Interiors i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Les propostes que avui fem públiques formen part d’una primera sèrie de propostes legislatives que la Comissió té previst presentar en el context d’una reforma important del sistema europeu comú d’asil que segueixi les directrius de la seva comunicació de 6 d’abril del 2016. Volem donar una resposta equilibrada als futurs reptes migratoris però, mentrestant, continuarem aplicant les normes de Dublín i les dues Decisions sobrre la reubicació d’emergència.

Reforma del sistema de Dublín

La normativa de la UE per determinar quin Estat membre és el responsable de tramitar cadascuna de les sol·licituds d’asil (l’anomenat «sistema de Dublín») no va ser dissenyada per garantir-ne un repartiment de responsabilitats sostenible a tota la UE ni per garantir una tramitació àgil. La proposta que avui presentem contribuirà a fer que el sistema de Dublín sigui més transparent i més eficaç i, a més, inclourà un mecanisme per fer front a situacions de pressió migratòria desproporcionada damunt dels sistemes d’asil dels Estats membres. El nou sistema serà més just, però també prou sòlid per suportar la pressió migratòria i permetrà establir amb rapidesa quin és l’Estat membre responsable de tramitar cadascuna de les sol·licituds d’asil, protegir les persones necessitades i dissuadir els moviments secundaris (el que es coneix com a «asil a la carta»).

Els nous elements són els següents:

  • Un sistema més just basat en la solidaritat i en la creació d’un mecanisme just de reassignació: aquest nou sistema permetrà saber quan està fent front un Estat membre a un nombre desproporcionat de sol·licituds d’asil; això es farà tenint en compte l’extensió del país i la seva riquesa. Si un Estat membre està rebent un nombre desproporcionat de sol·licituds (més del 150 % del nivell de referència), tots els nous sol·licitants d’aquest Estat membre, independentment de la seva nacionalitat, hauran de ser reubicats arreu del territori de la UE un cop verificada l’admissibilitat del seu recurs fins que no baixi del nivell de referència el nombre de sol·licituds. Els Estats membres també tindran l’opció de no participar en aquesta reubicació, però en aquest cas per cada candidat que rebutgin hauran de fer una contribució solidària de 250 000 euros a l’Estat membre que sí hagi acceptat el candidat;
  • Un mecanisme que tingui en compte els esforços de reassentament: es tindran també en compte els esforços fets pels Estats membres en matèria de reassentament directament des d’un país tercer de les persones que necessiten protecció internacional; d’aquesta manera es reconeix la importància dels esforços per facilitar una via legal i segura d’accés a Europa.
  • Un sistema més eficient: també s’escurçaran els terminis per enviar les sol·licituds de reubicació, la recepció de les respostes i l’execució dels trasllats de sol·licitants d’asil entre Estats membres i s’eliminarà qualsevol modificació de les responsabilitats que pertoquin a cadascun dels Estats membres;
  • Un sistema que aturi abusos i moviments secundaris: s’aclariran les obligacions jurídiques dels sol·licitants d’asil, inclòs el dret a romandre a l’Estat membre responsable de la seva sol·licitud, els límits geogràfics del proveïment de prestacions d’acollida i les conseqüències en cas d’incompliment;
  • Millor protecció dels interessos dels sol·licitants d’asil: s’establiran més garanties per als menors no acompanyats i s’ampliarà de manera equilibrada la definició dels membres d’una família;

El Regne Unit i Irlanda no hi estaran pas obligats, però en canvi establiran en quin grau volen participar en aquestes mesures d’acord amb els corresponents protocols adjunts als Tractats. En cas de no participar-hi, es continuarà aplicant la normativa vigent d’acord amb els Tractats.

Millora del sistema Eurodac

Per dur a la pràctica la reforma del sistema de Dublín, la Comissió també proposa d’adaptar el sistema Eurodac i ampliar-ne l’impacte, facilitant els retorns i ajudant a posar aturador a la migració irregular. La proposta ampliarà l’àmbit d’aplicació del Reglament Eurodac per incloure-hi la possibilitat que Estats membres emmagatzemin i puguin cercar dades pertanyents a nacionals de tercers països o persones apàtrides, que no són sol·licitants de protecció internacional i s’estan de manera irregular a la UE per tal que puguin ser identificats a efectes de retorn i readmissió. En el benentès que es respectarà la normativa sobre protecció de dades, es permetrà als Estats membres emmagatzemar a Eurodac més dades personals, com ara noms, dates de naixement, nacionalitat, documents d’identitat o de viatge i imatges facials dels individus. L’augment de la informació en el sistema permetrà a les autoritats d’immigració i asil identificar fàcilment els nacionals irregulars de tercers països o els sol·licitant d’asil sense haver de recaptar informació a cap altre Estat membre per separat tal com passa actualment.

Creació d’una nova agència europea d’asil

La proposta que avui presentem vol transformar l’Oficina Europea de Suport a l’Asil en una autèntica agència europea d’asil i ampliar-ne el mandat i les tasques per tal de posar terme a les mancances estructurals que poden aparèixer a l’hora d’aplicar el sistema d’asil.

Una de les principals tasques de la nova agència serà fer servir el nivell de referència per aplicar el mecanisme d’equitat d’acord amb el nou sistema de Dublín. La nova agència també serà l’encarregada de vetllar per aconseguir una més gran convergència a l’hora d’avaluar les sol·licituds de protecció internacional a tota la Unió, un increment de la col·laboració pràctica, l’intercanvi d’informació entre els Estats membres i el foment de l’ús del dret de la Unió i de les seves normes operatives en matèria d’asil, condicions de recepció i necessitats de protecció.

De manera similar a la proposta feta per la Comissió el 15 de desembre del 2015 de creació d’una guàrdia costanera i de fronteres europea, s’ampliaran les funcions i l’assistència tècnica operativa de la nova agència europea d’asil. Això inclou la possibilitat de desplegar equips de suport a l’asil a partir d’una reserva d’experts composta per un mínim de 500 experts provinents dels Estats membres i d’altres enviats per la nova agència, així com la possibilitat d’oferir assistència tècnica i operativa en els casos en què un Estat membre estigui sotmès a una pressió migratòria desproporcionada i excepcional.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere