Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Comença la sortida dels britànics de la Unió Europea QUÈ ÉS L’ARTICLE 50? TOT.sobre.la.SORTIDA

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

ue

Preguntes i respostes freqüents sobre L’Article 50 del Tractat de la Unió Europea

 Què és l’article 50?

L’article 50 del Tractat de la Unió Europea estableix el procediment en virtut del qual un estat membre pot marxar de la Unió Europea si ho desitja. Aquest article va ser inclòs en el Tractat de Lisboa el 2007.

Com pot activar un estat membre l’article 50?

L’estat membre de què es tracti notifica al Consell Europeu la seva intenció de retirar-se de la UE. No hi ha cap requisit especial pel que fa a la manera de fer-ho.

Què passa un cop s’ha activat l’article 50?

L’acord de retirada es negocia d’acord amb l’article 218, apartat 3, del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Etapa 1

El president del Consell Europeu, en Donald Tusk en aquest cas, convoca una reunió extraordinària del Consell Europeu. Aquesta reunió se celebrarà el 29 d’abril.

El Consell Europeu adopta per consens una sèrie d’orientacions sobre la retirada ordenada del Regne Unit de la Unió Europea. Aquestes orientacions defineixen els principis generals que regulen les negociacions basant-se en l’interès comú de la Unió Europea i dels seus estats membres.

Etapa 2

Un cop el Consell Europeu ha adoptat les seves orientacions, la Comissió Europea presenta per la seva banda a aquesta institució una recomanació per iniciar les negociacions. Aquesta recomanació és aprovada col·lectivament pel col·legi de comissaris de la Comissió Europea quatre dies després de la reunió extraordinària del Consell Europeu convocada pel seu president.

Etapa 3

A continuació, el Consell autoritza l’inici de les negociacions mitjançant l’adopció d’una sèrie de directrius de negociació. Aquestes directrius s’adopten per majoria qualificada reforçada (el 72 % dels vint-i-set estats membres, és a dir, vint estats membres que representin el 65 % de la població de la UE-27).

Un cop adoptades les directrius de negociació, el negociador de la Unió designat pel Consell assoleix el mandat d’iniciar les negociacions amb l’estat membre que vol retirar-se de la UE.

Com es conclou l’acord de retirada?

Les negociacions sobre la retirada ordenada s’han d’haver conclòs en un termini de dos anys a partir del moment en què s’hagi activat l’article 50. Si durant aquest termini no s’arriba a cap acord, els Tractats deixen d’aplicar-se a l’estat membre que vol marxar.

Al final del període de negociació, el negociador de la Unió Europea presenta una proposta d’acord al Consell i al Parlament Europeu que defineix la relació futura del Regne Unit amb la UE.

El Parlament Europeu, inclosos els diputats del Regne Unit, aprova la proposta per majoria simple.

El Consell Europeu aprova l’acord per majoria qualificada.

El Regne Unit ratifica l’acord de conformitat amb les seves normes constitucionals.

Quan de temps poden durar les negociacions?

Les negociacions poden durar uns divuit mesos, és a dir, des de principis de juny del 2017 al mes d’octubre o novembre del 2018.

Qui negocia en nom de la Unió Europea?

Els caps d’estat o de govern dels vint-i-set estats membres de la UE han demanat al Consell que la negociadora en nom de la UE sigui la Comissió Europea i han donat el seu acord favorable al nomenament de Michel Barnier, antic comissari europeu de mercat interior, com a cap de la delegació negociadora.

La Comissió Europea, com a negociadora en nom de la Unió Europea, i Michel Barnier, com a cap de la delegació negociadora de la Comissió Europea, informen sistemàticament el Consell Europeu (caps d’estat i de govern), el Consell (ministres nacionals) i els seus comitès encarregats de preparar les negociacions.

Michel Barnier informa regularment el Parlament Europeu tot al llarg de les negociacions.

Evidentment, els estats membres participen de prop en la preparació de les negociacions, donen orientacions al negociador de la Unió i avaluen els progressos assolits. Per fer-ho, es crea un grup de treball en el Consell, amb un president permanent, per garantir que les negociacions es duguin a terme d’acord amb les orientacions del Consell Europeu i amb les directrius de negociació del Consell.

El Consell Europeu continua ocupant-se de la qüestió de manera permanent i, quan calgui, actualitza les seves orientacions durant les negociacions.

Com s’aborden els aspectes pràctics de les negociacions? En quina llengua es negocia? Amb quina freqüència es reuneixen les parts?

Les qüestions pràctiques, com ara el règim lingüístic o l’estructura de les negociacions, són decidides conjuntament per la UE i els negociadors del Regne Unit.

On tenen lloc les negociacions?

Les negociacions tenen lloc a Brussel·les.

Quan deixarà el Regne Unit de ser membre de la UE?

Els Tractats de la UE deixaran d’aplicar-se al Regne Unit el dia que entri en vigor l’acord negociat o un cop hagin passat dos anys d’ençà que s’hagi presentat la notificació de retirada en cas que no s’arribi a cap acord. El Consell pot decidir prorrogar aquest període per unanimitat.

Fins al moment de la retirada, l’estat membre continua sent membre de la Unió amb tots els drets i obligacions, inclòs el principi de cooperació lleial que estableix que la Unió i tots els seus estats membres s’ajuden mútuament en el compliment de les disposicions del Tractat.

Què passa si no s’arriba a cap acord?

Si no s’arriba a cap acord, simplement deixen d’aplicar-se els Tractats de la UE al Regne Unit al cap de dos anys d’haver-se presentat la notificació.

Es pot demanar la reincorporació a la UE?

Qualsevol país que hagi marxat de la UE hi pot sol·licitar novament l’adhesió, però cal tornar a seguir el procediment d’adhesió.

Un cop activat l’article 50, es pot tornar enrere?

Correspon al Regne Unit activar l’article 50, però un cop activat l’article, no es pot aturar unilateralment. La notificació és un punt de no retorn. L’article 50 no preveu la retirada unilateral de la notificació.

Què diu exactament l’article 50?

Article 50 — Tractat de la Unió Europea (TUE)

1. Qualsevol estat membre pot decidir, de conformitat amb les seves normes constitucionals, retirar-se de la Unió.

2. L’estat membre que decideixi retirar-se notifica la seva intenció al Consell Europeu. Atenent les orientacions del Consell Europeu, la Unió negocia i conclou amb aquest estat un acord per a establir les normes de la retirada, tenint en compte el marc de les seves relacions futures amb la Unió. Aquest acord es negocia de conformitat amb l’article 218, apartat 3, del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Conclou l’acord, en nom de la Unió, el Consell, que es pronuncia per majoria qualificada, amb l’aprovació prèvia del Parlament Europeu.

3. Els tractats deixen d’ésser aplicables a l’estat de què es tracti a partir de la data d’entrada en vigor de l’acord de retirada o, a falta d’aquest acord, al cap de dos anys de la notificació a què fa referència l’apartat 2, llevat que el Consell Europeu, de comú acord amb aquest estat, decideixi per unanimitat prorrogar aquest termini.

4. Als efectes dels apartats 2 i 3, el membre del Consell Europeu i del Consell que representa l’estat membre que es retira no participa ni en les deliberacions ni en les decisions del Consell Europeu o del Consell que l’afecten.

La majoria qualificada es defineix d’acord amb l’article 238, apartat 3, lletra b), del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

5. Si l’estat membre que s’ha retirat de la Unió sol·licita novament l’adhesió, la sol·licitud està subjecta al procediment que estableix l’article 49.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere