Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocat el XXIII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

premi

La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira han convocat el XXIII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera. El guardó té la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que posen a l’abast del públic els avanços científics i tecnològics i també la divulgació de les diverses branques del coneixement. El termini de presentació d’originals clou el 12 de setembre de 2017 i el premi és de 12.000€.

 

La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira convoquen el XXIII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»  en col·laboració amb Edicions Bromera

amb la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l’abast del públic general, i dels estudiants preuniversitaris en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d’aspectes interessants de les diverses branques del saber.

BASES

1.  Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglès o francès amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. Cal presentar un original en paper i adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2017», el títol corresponent, el nom de l’autor, la seua adreça i telèfon i el seu correu electrònic. Les obres participants han de ser originals i inèdites. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.

2.- El termini de presentació d’originals es tancarà el 12 de setembre de 2017. Les obres s’hauran de trametre al Registre de la Universitat de València, adreçats a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació – Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Així mateix, podran presentar-se en qualsevol registre oficials dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Una vegada tancat el termini esmentat de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades en la web de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació – Càtedra de Divulgació Científica (www.valencia.edu/cdciencia), per un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. Transcorregut el susdit termini, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

3. L’import del Premi Estudi General és de 12.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen, i s’aplicaran les retencions legalment establertes, i és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o premi. L’import del premi s’imputarà al capítol IV del pressupost de la Universitat de València, orgànica 6750800000 de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.

4. El jurat estarà format per Pilar Campins, vicerectora d’Investigació i Política Científica i que el presidirà,  Fernando Sapiña, director de la col·lecció Sense Fronteres, Andreu Escrivà, guardonat en la 22a edició d’aquest premi, Carmen Agustín, investigadora del Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física, i Lucía Hipólito, investigadora del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Si un membre del jurat detectara alguna causa d’abstenció deurà declinar incorporar-se al mateix, sense perjudici de les responsabilitats derivades, en cas contrari. A l’objecte d’una ponderació objectiva dels treballs, el jurat atendrà els següents criteris:

            – Interès científic i coherència: fins a 3 punts

            – Creativitat i originalitat: fins a 3 punts

            – Claredat expositiva i estructura del text: fins a 3 punts

            – Correcte ús de la sintaxi i normes ortogràfiques: fins a 1 punt

5.- El procediment de concessió del premi serà el de concurrència competitiva. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas.

6. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanarà el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

7.- El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 10 de novembre de 2017. El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 10 de novembre de 2017, en el transcurs d’un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

8.- Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 4 de desembre de 2017, a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Ciència de la Universitat de València (carrer del Serpis 29, València). Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l’autor que ho sol·licite. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n’extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim d’un mes es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.

9.- El guanyador es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

10.- La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

11. Contra la resolució del jurat es pot interposar recurs d’alçada al Rectorat de la Universitat de València en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació.

12.- La concessió d’aquests premis s’ajustarà a allò previst en aquestes bases i supletòriament serà aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere