Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Comencen a Catalunya les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

Notícia anterior
Notícia posterior

 

 examen

 

Prop de 34.000 estudiants decideixen a partir d’aquest dimarts el seu futur universitari amb els exàmens de selectivitat

27.878 alumnes de segon de batxillerat es presenten a les PAU, 2.738 de cicles formatius de grau superior s’examinaran en la fase específica i 3.279 són de matrícula lliure

 

33.895 estudiants comencen aquest dimarts al matí les proves de selectivitat que tindran lloc, en horari de matí i tarda, fins al dijous. L’any passat se’n van matricular 32.087. Del total d’alumnes matriculats aquest any, 27.878 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat, 3.279 són estudiants de matrícula lliure -procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només s’examinen d’assignatures de la fase específica- i 2.738 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior, que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Les proves d’accés a la universitat (PAU) es divideixen en dues fases: la general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i l’específica, voluntària per a tots els perfils d’estudiants i que serveix per apujar nota. En la fase general els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir vinculada a les matèries comunes d’opció. En concret, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, sempre i quan la qualificació d’aquesta fase general sigui com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió, que pot arribar fins als 14 punts.Com l’any passat, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys. Novetats Com a novetat, aquest any la matèria d’Història de la Filosofia s’examinarà a la fase específica a les PAU 2018 i serà ponderable per a l’accés a graus universitaris de les branques d’Arts i humanitats, i de Ciències socials i jurídiques. Pel que fa a les ponderacions, per a aquelles persones que vulguin cursar graus d’Arquitectura s’han introduït canvis. En aquest sentit, les matèries de Fonaments de les Arts, Història de l’Art, Disseny i Dibuix artístic tindran una ponderació de 0,2; Cultura Audiovisual i Geografia de 0,1, i ja no hi ponderen les matèries de Biologia, Electrotècnia i Química. Una altra novetat té a veure amb la reserva de places a tots els graus universitaris per a estudiants del col·lectiu gitano. Com a mínim es reservarà una plaça a cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors. Les persones del col·lectiu interessades han de disposar del certificat conforme poden optar a la plaça del Departament de Treball, Afers Socials i Família. Com l’any passat, els alumnes amb necessitats educatives especials s’examinaran en tribunals específics amb un horari adaptat, de manera que disposaran de dues hores per fer cada examen. Aquest canvi afecta tant l’alumnat dislèctic (tribunal TOE on s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 899 alumnes. Aquest any hi haurà 158 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 19 poblacions: Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juny per Internet. Tots aquells que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat.

La PAP per als graus d’Educació

La Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Així, els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que volen cursar estudis d’educació infantil o primària hauran de fer aquesta prova específica després de les PAU. Els 3.401 estudiants matriculats a la PAP (l’any passat en van ser 2.892) s’examinaran el dissabte 16 de juny, en horari de matí, en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida. L’examen de Competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d’exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l’expressió escrita i el domini del sistema lingüístic. L’examen de Competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes. La PAP es considera superada amb la qualificació d”Apte’, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida. La qualificació de la PAP (Apte/No Apte) també es coneixerà a partir del dia 27 juny.

 

TARRAGONA I EBRE

Comencen amb normalitat les proves de Selectivitat uns 3.200 estudiants de Tarragona i Ebre, 320 més que el 2017

Hi ha 19 tribunals arreu de la demarcació, dos més que l’any anterior

Un total de 3.201 joves han començat aquest dimarts les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Són 320 alumnes més que l’any passat, una xifra que representa un increment del 10% de matriculats. L’examen de Llengua castellana i literatura ha estat el primer que han fet els alumnes, que minuts abans d’entrar a l’aula encara donaven una darrera ullada als apunts. Al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), un cop passats els nervis de la primera prova, els alumnes han sortit més alliberats i amb la sensació general que l’examen ha estat assequible. En aquesta ocasió, la universitat ha habilitat un espai de descans per als joves. Les proves se celebraran fins dijous en un total de 19 tribunals arreu de la demarcació, dos més que l’any passat, un a Tarragona i un altre a Vila-seca (Tarragonès).

 

LLEIDA

Arrenquen les proves de la selectivitat per a 1.868 estudiants lleidatans, cinquanta més que l’any passat

La demarcació de Lleida compta amb vuit tribunals, set a la capital del Segrià i un a la Seu d’Urgell

 1.868 estudiants han començat aquest dimarts les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a les comarques de Lleida, 50 més que l’any passat (1.818). En concret, 1.612 són alumnes que han acabat aquest curs el Batxillerat, 165 es presenten a la selectivitat per lliure (provenen de Batxillerat d’altres anys però no havien fet les PAU, volen millorar nota o només s’examinen assignatures de la fase específica), i 91 provenen de Cicles Formatius de Grau Superior (s’examinen d’alguna assignatura de la fase específica). La demarcació de Lleida compta amb vuit tribunals, set a la capital del Segrià i un altre a la Seu d’Urgell. Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària i serveix per apujar nota. Les proves, que s’allargaran fins dijous, han arrencat aquest matí amb els exàmens de Llengua castellana i literatura i Llengua catalana i literatura. Les notes es coneixeran el 27 de juny.

A les nou en punt d’aquest dimarts ha començat amb “total normalitat” la selectivitat 2018 per a 1.868 estudiants lleidatans de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior. Són una cinquantena més que el juny passat, sobretot per un lleuger increment dels inscrits procedents de CFGS i que s’examinen per lliure, segons ha explicat Xavier Carrera, coordinador de les PAU a Lleida. Els estudiants han iniciat les PAU amb la prova de la fase obligatòria de Llengua castellana i literatura. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Història) i una matèria a escollir que està vinculada a les matèries comunes d’opció. Així, els estudiants poden escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de Batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de Batxillerat com els procedents de Cicles Formatius de Grau Superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. De la mateixa manera que l’any passat, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.

Novetats de la PAU 2018

Com a novetat, a les PAU 2018 la matèria d’Història de la Filosofia s’examina a la fase específica i serà ponderable per a l’accés a graus universitaris de les branques d’Arts i humanitats, i de Ciències socials i jurídiques, segons ha assenyalat Carrera. Pel que fa a les ponderacions, per aquelles persones que vulguin cursar graus d’Arquitectura s’han introduït canvis. En aquest sentit, les matèries de Fonaments de les Arts, Història de l’Art, Disseny i Dibuix artístic tindran una ponderació de 0,2; Cultura Audiovisual i Geografia de 0,1; i ja no hi ponderen les matèries de Biologia, Electrotècnia i Química. Una altra novetat té a veure amb la reserva de places a tots els graus universitats per a estudiants del col·lectiu gitano. Com a mínim es reservarà una plaça a cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors. Les persones del col·lectiu interessades han de disposar del certificat conforme poden optar a la plaça del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Vuit tribunals a la demarcació de Lleida

A la demarcació de Lleida hi ha vuit tribunals, set a la capital del Segrià i un a la Seu d’Urgell, amb un president cadascun i un total de 87 vigilants-correctors. En concret, 699 estudiants s’examinen al Campus de Cappont de la UdL (on hi ha tres tribunals), 638 a l’ETSEA (que acull dos tribunals), 237 a la Facultat de Medicina, 171 a l’Arnau de Vilanova i 123 a la Seu d’Urgell. El tribunal de l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior està ubicat al Campus de l’ETSEA.

Tribunals específics per a alumnes amb necessitats educatives especials

Els estudiants amb necessitats educatives especials com poden ser els dislèctics o amb trastorns d’aprenentatge com ara TDA o TDAH s’examinen en tribunals específics per al col·lectiu. A Lleida, el Tribunal Ordinari Específic (TOE) per a aquests estudiants s’ha ubicat a l’Escola Politècnica Superior, al Campus de Cappont de la UdL, en el qual s’examinaran 25 estudiants.

Prova d’Aptitud Personal per accedir als graus d’Educació

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Així, els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) aspirants a mestres hauran de realitzar aquesta prova específica amb posterioritat a les PAU. S’examinaran el dissabte 16 de juny, , en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, al campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida. La PAP es considera superada amb la qualificació d”apte’, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida.

Les notes, el 27 de juny

Els estudiants que s’hagin examinat de selectivitat podran consultar per internet les notes obtingudes el 27 de juny, de la mateixa manera que aquells que hagin fet la prova d’aptitud personal (PAP). Les sol·licituds de les reclamacions es podran fer entre el 27 i el 29 de juny i el resultat de reclamacions i doble correccions es donaran a conèixer el 9 de juliol. Així mateix, les proves de la selectivitat de setembre tindran lloc els dies 4,5 i 6 d’aquell mes.

 

GIRONA

 La selectivitat arrenca amb nervis i sense cap incidència a comarques gironines

3.134 estudiants de la demarcació fan els exàmens per accedir a la universitat des d’aquest dimarts i fins dijous

Puntualment a les 9 del matí d’aquest dimarts s’ha donat el tret de sortida a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) arreu de Catalunya amb l’examen de llengua castellana, sense cap incidència al llarg de la jornada. Els 3.134 estudiants gironins que s’examinen aquests dies han arribat amb “nervis”, com ha explicat la Tura Sala, una estudiant de Banyoles que fa la selectivitat a les aules del campus Montilivi de la UdG. Ella creu que des de l’institut els fan “venir por” i això fa que “a vegades” preparin “massa” aquests exàmens. Per la seva banda, la Clara Angelats de Bescanó (Gironès) es mostrava més tranquil·la i “concentrada” després de fer les dues primeres proves. Pel que fa a la dificultat en les diferents matèries, hi ha disparitat d’opinions ja que alguns estudiants han trobat més difícil la de llengua catalana, mentre que d’altres han deixat en blanc alguna pregunta de la prova de castellà.

 

EXAMENS

 

La igualtat de gènere es fa un lloc a l’examen de selectivitat de llengua castellana

La comprensió lectora s’ha posat a prova amb Federico García Lorca i Yuval Noah Harari

La igualtat efectiva enter homes i dones a l’actualitat ha estat una de les opcions que els alumnes que aquest dimarts han començat les proves de selectivitat han pogut escollir per demostrar la seva expressió escrita. La prova demanava com a mínim tres arguments per elaborar un text d’entre 100 i 150 paraules. Els qui han escollit aquesta opció, han hagut de comentar un text de l’historiador israelià Yuval Noah Harari, on tractava precisament les diferències entre homes i dones. L’altra opció ha comptat amb un diàleg de ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, i els estudiants han hagut d’escriure sobre els trets lingüístics dels textos dialogats.

A la sortida, diversitat d’opinions entre els alumnes, però en general, i sobretot entre els qui han acabat abans d’esgotar el temps, la percepció és que l’examen ha estat fàcil i anaven ben preparats. Entre els alumnes que han fet l’examen a la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, majoritàriament han escollit l’opció B, on es feia comentar un fragment de l’assaig ‘De animales a dioses’ de l’historiador israelià Yuval Noah Harari, en què es reflexiona sobre la diferència biològica i cultural entre homes i dones en diverses civilitzacions i la seva preservació al llarg de la història de la humanitat. D’aquest fragment s’ha demanat identificar la tesi i resumir-la, argumentar breument el caràcter divulgatiu del text i aspectes lingüístics com identificar dues figures retòriques a la frase ”La biologia ho permet, la cultura ho prohibeix”. Aquest text ha servit de pretext per poder demanar una redacció sobre ”la igualtat efectiva entre homes i dones” en l’actualitat. Aquesta opció ha agradat en general als alumnes, que han reconegut que el fet que sigui un tema ”en auge” els darrers mesos, els ha permès tenir prou arguments per defensar. Així, la Ivone, creu que les campanyes feministes que s’han dut a terme darrerament li ha permès aportar ”més arguments”, un criteri que ha compartit la Gemma Curto, que ha reconegut com un tema ”bastant actual” que li ha facilitat l’expressió. En Pau Conesa ha valorat que s’hagi demanat aquesta redacció només una setmana després del nomenament del govern espanyol que ha tornat a posar la igualtat entre homes i dones, sobre la taula. La igualtat també ha estat present a l’opció A amb un fragment d’un diàleg de ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca on de rerefons es tractava l’alliberació sexual de la dona. És el que ha escollit en Guillem Zapata que ha trobat molt més fàcil l’examen del que s’esperava. En aquesta prova, es demanava buscar una referència metafòrica del text relacionada amb l’alliberació sexual que encarna una de les protagonistes. Els qui com ell han escollit aquesta opció, han hagut de desenvolupar un text expositiu amb els principals trets lingüístics dels textos dialogats. També han hagut de conjugar algunes formes verbals. En els dos exàmens, els estudiants també han hagut de respondre sobre ‘Novelas ejemplares’ de Miguel de Cervantes, mentre que en la part comuna s’han hagut d’enumerar els diferents graus de l’adjectiu en espanyol, diferències interpretatives entre dues oracions puntuades diferents i altres qüestions de gramàtica i sintaxis.

 

‘La plaça del Diamant’ de Mercè Rodoreda i un text sobre els robots, a la prova de català de les PAU

L’examen també planteja preguntes sobre ‘Terra baixa’, d’Àngel Guimerà

Els alumnes que fan la selectivitat han pogut escollir, a l’examen de Llengua Catalana i Literatura, si analitzaven un fragment de ‘La plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda, o un text periodístic sobre els robots, de Javier Borràs, publicat al digital ‘Crític’. A més, d’entre les lectures obligatòries a Batxillerat, la prova també ha plantejat preguntes sobre ‘Terra Baixa’, d’Àngel Guimerà. En expressió escrita, els futurs universitaris han pogut escollir entre redactar un text formal sobre les implicacions de la revolució robòtica, amb un balanç sobre què pot suposar la incorporació d’aquesta tecnologia per a la humanitat; o bé un article en què relatessin, en primera persona, una situació real o fictícia en què van haver de convèncer algú de fer una cosa que no desitjaven. A més, els alumnes han hagut de respondre a la part comuna de la prova, en què s’han plantejat diverses qüestions de sintaxi i gramàtica. ♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere