Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La JEC determina que els rectors de la UPF i la UOC van vulnerar la “neutralitat política” amb el rebuig a la sentència / La URV se sent emparada per la Junta Electoral

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

el

 

L’àrbitre electoral obliga les dues universitats a publicar els acords de la JEC “en els mateixos termes” en què van publicar els comunicats crítics amb la decisió del Suprem

La URV continuarà permetent el debat polític a les reunions del claustre

 

La Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) ha deter­mi­nat que els rec­tors de la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra (UPF) i de la Uni­ver­si­tat Oberta de Cata­lu­nya (UOC) van vul­ne­rar “el prin­cipi de neu­tra­li­tat política” en mos­trar rebuig a la sentència de l’1-O del Tri­bu­nal Suprem.

L’àrbi­tre elec­to­ral fa referència a l’adhesió del rec­tor de la Uni­ver­si­tat Oberta de Cata­lu­nya al comu­ni­cat con­junt dels rec­tors d’uni­ver­si­tats públi­ques de Cata­lu­nya del 14 d’octu­bre, en el qual expres­sen “indig­nació”, així com el mani­fest del claus­tre de la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra del 24 d’octu­bre.

A dos acords apro­vats per la JEC a la reunió de dime­cres, l’àrbi­tre elec­to­ral revoca la decisió de la Junta Pro­vin­cial de Bar­ce­lona i obliga les dues uni­ver­si­tats a publi­car els acords de la JEC “en els matei­xos ter­mes” en què van publi­car els comu­ni­cats con­tra la decisió del Suprem.

La JEC diu que les dues mani­fes­ta­ci­ons sí que vul­ne­ren la neu­tra­li­tat política així com la pro­hi­bició de qual­se­vol acte orga­nit­zat o finançat pels poders públics durant la cam­pa­nya elec­to­ral que con­tin­gui al·lusi­ons o tin­gui simi­li­tuds a cam­pa­nyes de par­tits que es pre­sen­ten a les elec­ci­ons, tal com recull la llei elec­to­ral. No obs­tant, deses­tima pren­dre altres mesu­res con­tra els rec­tors perquè el període elec­to­ral ha conclòs.

A l’acord sobre el rec­tor de la UOC, que par­teix d’una denúncia d’un pro­fes­sor de la uni­ver­si­tat, l’àrbi­tre elec­to­ral afirma que mos­trar soli­da­ri­tat amb els con­dem­nats “mani­festa una adhesió a la causa defen­sada per ells”. Segons la JEC, que el rec­tor subs­crivís el comu­ni­cat de les uni­ver­si­tats públi­ques “repre­senta una decla­ració de natu­ra­lesa política en la qual s’assu­meix la posició ideològica de deter­mi­na­des for­ma­ci­ons que es pre­sen­ten a les elec­ci­ons”.

A més, la JEC remarca a l’acord sobre la UPF que les mani­fes­ta­ci­ons no es poden empa­rar en la lli­ber­tat ideològica i d’expressió perquè el rec­tor sí que repre­senta a la ins­ti­tució uni­ver­sitària, la qual ha de man­te­nir la “neu­tra­li­tat política”. L’acord sobre la UPF també s’ori­gina per una denúncia d’un pro­fes­sor de la uni­ver­si­tat.♦

La URV se sent emparada per la Junta Electoral

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, ha defensat aquest dijous que el claustre del centre continuï sent un espai on es puguin tractar qüestions polítiques, malgrat que alguns membres d’aquest òrgan s’hi oposaven en considerar que la universitat ha de ser un espai neutral.

Figueras ha explicat que se sent emparada per dues resolucions de la Junta Electoral, que va desestimar una denúncia de Ciutadans arran de l’aprovació al claustre d’un manifest de rebuig a la condemna als “presos polítics catalans”.

La rectora considera que les resolucions s’alineen amb les tesis de l’equip de govern i que, per tant, el claustre és “un lloc plural i que es pot manifestar” políticament.

Ciutadans va posar una primera denúncia a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en la qual s’apuntava que el claustre havia vulnerat la neutralitat d’una institució pública per la universitat per l’aprovació del manifest de rebuig a la sentència del procés. Una declaració que es va produir el 24 d’octubre, durant la precampanya de les eleccions del 10-N.

La URV hi va presentar al·legacions i la JEZ li va donar la raó. Aleshores, Ciutadans va posar un recurs a la Junta Electoral Provincial, en els mateixos termes, i que també va ser desestimat.

Figueras ha anunciat en la compareixença que l’única modificació que es farà del reglament serà per retransmetre en streaming les sessions amb la voluntat d’afavorir la transparència i la participació de la comunitat universitària. La mesura també afectarà el consell de govern de la URV.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere