Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern de Catalunya dona llum verda a les accions del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que desplegarà l’estratègia integral en R+D+I

Notícia anterior
Notícia posterior

pnc

La crisi per la pandèmia de Covid-19 ha evidenciat el paper central del coneixement en l’elaboració de qualsevol tipus d’estratègia, per això el PN@SC preveu 84 grans accions per fer de la innovació “l’eix vertebrador de l’estratègia de país”

El document definitiu es va aprovar per unanimitat dels 78 representants de les universitats, els centres de recerca, l’estudiantat, els sindicats, el món empresarial, l’àmbit territorial i tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, durant el Plenari del Pacte celebrat el maig passat

En una primera fase, fins al 2024, es preveu assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, i un increment del percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement

Es crearà una Comissió de seguiment del PN@SC com a instrument d’assessorament, de consulta i de monitoratge dels acords establerts

El Govern ha aprovat avui el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) que servirà per orientar les futures polítiques públiques amb l’objectiu de fer de Catalunya un país capdavanter en innovació i amb una economia basada en el coneixement. L’actual crisi causada per la pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes econòmics i socials han posat en evidència el paper central del coneixement en l’elaboració de qualsevol tipus d’estratègia. En aquest context, el Pacte esdevé l’instrument per desplegar una estratègia integral en R+D+I a Catalunya, ja que per aconseguir un sistema excel·lent d’innovació és necessària una estratègia pública sostinguda per promoure i facilitar la innovació empresarial.

Amb l’Acord de Govern d’avui, es formalitza un pas més del recorregut del PN@SC, que ha liderat el Departament d’Empresa i Coneixement. El màxim organisme del Pacte, el Plenari, va aprovar per unanimitat aquest document final en la reunió que, el passat 13 de maig, va estar encapçalada pel president Quim Torra, juntament amb la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Els 78 representants de les universitats, dels centres de recerca, de l’estudiantat, dels sindicats, del món empresarial, de l’àmbit territorial i de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, així com d’altres àmbits del Govern de la Generalitat, van mostrar el seu acord total amb les 84 grans accions que recull el Pacte per fer de la innovació l’eix vertebrador de l’estratègia de país i que situï Catalunya en valors comparables als del països capdavanters.

Coneixement col·lectiu

El document final del Pacte és fruit també del suport del Consell Consultiu format per 40 personalitats de l’àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i cultural, i de les aportacions del procés participatiu organitzat conjuntament entre el Departament d’Empresa i Coneixement i la Secretaria de Transparència i Govern Obert, en concret, la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, en el qual han pres part representants de 169 entitats de l’ecosistema de coneixement. Els treballs d’informació i participació de tota la comunitat de coneixement arreu del país han fet que una part important dels conceptes incorporats al PN@SC estiguin ja integrats i s’estiguin utilitzant per la societat catalana per resoldre els problemes sorgits amb la crisi de la pandèmia.

Instrument estratègic

La visió amb la qual es van proposar i després es van desenvolupar durant tot un any els treballs del PN@SC, per part dels representants de l’àmbit de recerca i innovació, teixit social i empresarial i món universitari, ha quedat reforçada sobtadament per l’emergència que viu el país, que necessita tota la tecnologia i tot el coneixement que és capaç de generar per si mateix, i d’una manera més ràpida.

Aquí, i arreu, les anàlisis, les propostes, els tractaments i les solucions estan basades en el coneixement. En aquest sentit, els acords del PN@SC s’estan incorporant als treballs de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO).

A banda d’incorporar les accions del Pacte a totes les estratègies de país alineades amb la construcció i consolidació de la Catalunya del Coneixement, l’acord aprovat avui estableix la creació d’una Comissió de Seguiment com a instrument d’assessorament, de consulta i de participació dels agents implicats en el PN@SC durant l’execució de les actuacions que es derivin dels acords compresos en el document final. Aquesta Comissió s’integrarà en el Departament d’Empresa i Coneixement i tindrà com a principals funcions:

 • Aprovar un pla de treball.
 • Incloure dins del seu pla de treball un seguiment dels programes de política europea en R+D.
 • Ser consultada sobre la priorització de les actuacions derivades dels acords del PN@SC i fer-ne el seguiment.
 • Establir una relació i una coordinació amb altres òrgans o comissions que creï el Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • Elaborar informes sobre les actuacions i les avaluacions realitzades .
 • Aprovar la memòria anual de l’avaluació de la implementació dels acords del PN@SC.

 

Principals accions del PN@SC

En una primera fase, fixada en el quinquenni 2020-2024, el PN@SC estableix assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, amb un increment de la despesa pública que passi del 0,58% al 0,75% i amb un augment de la despesa privada del 0,94% actual a l’1,37% del PIB, el que ens permetrà igualar-nos a la mitjana actual de la UE. Pel que fa a la despesa en R+D+I prevista al Pacte, i expressada en termes de PIB, el Pacte preveu que al 2024, i produït la recuperació en el PIB un cop superada la pandèmia, es podran assolir els objectius previstos i que, a mig termini, ens equipararem als nivells de la UE.

En aquest sentit, pel que fa a l’aportació directa de les Administracions, es preveu un increment de finançament públic de l’R+D+I que arribarà als 365 milions d’euros anuals i per al finançament basal del sistema universitari de 240 milions d’euros anuals addicionals aportats des del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és activar tots els sectors que convergeixen en la millora de la innovació, el que implica arribar a dedicar en aquest dos àmbits a Catalunya més de 2.000 milions d’euros anuals entre totes les Administracions públiques. Pel que fa a l’impacte indirecte, el PN@SC incrementarà de forma substancial el percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement fins arribar als valors de les economies més avançades a escala europea (intensitat del coneixement en el valor afegit brut d’un 70%-80% respecte al total). Concretament, en l’horitzó 2024 es preveu un creixement de 900 investigadors/es per milió d’habitants, fins arribar a un total de 4.750 per milió d’habitants.

Acords més importants a desplegar en el context actual

Alguns dels acords debatuts i aprovats en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement donen resposta a les qüestions més urgents derivades de la crisi de la COVID-19.

 • Millorar l’equitat de l’educació superior a Catalunya per mitjà del sistema de beques públiques (tot tenint present el accés universal a les tecnologies i les comunicacions en xarxa per l’accés on line a la educació i la societat de la informació). En aquest sentit, cal destacar el fet que fruit d’aquest Pacte ja s’ha acordat la reducció d’un 30% del preu de la matrícula de graus i màsters de les universitats públiques per al pròxim curs 2020-2021.
 • Dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior, conjuntament amb el departament competent en treball, en empresa i en universitats, per donar resposta a les necessitats socials actuals, vehicular la innovació empresarial i reduir la bretxa digital. Tot promovent aprenentatges per competències i el reconeixement de les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral o la formació no formal. Fer-ho amb la coordinació consegüent amb l’Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).
 • Convergir cap a un percentatge d’ocupació en serveis intensius en coneixement respecte al total de l’ocupació similar als països europeus de la dimensió i la competitivitat de Catalunya (UE-5). Assolir un increment de 10 punts percentuals, fins a arribar al 45% d’ocupació en serveis intensius en coneixement en els propers 5 anys.
 • Promoure i consolidar el creixement d’EURECAT com a centre tecnològic català perquè assoleixi unes dimensions i un impacte relatius similars als dels centres tecnològics internacionals de referència.
 • Consolidar la xarxa de centres TECNIO i el suport d’altres estructures, com ara els parcs científics i tecnològics o altres organismes com a estructures de transferència.
 • Impulsar l’Avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya.
 • Fomentar una estratègia catalana de ciència oberta
 • Donar impuls a l’R+D i la innovació empresarial en el marc de la RIS3CAT 2021-2027 amb el suport públic a l’execució de projectes que es desenvolupin a l’entorn d’ecosistemes d’innovació de Catalunya. Els projectes han de donar resposta a reptes d’innovació en clau tecnològica, territorial o de cadenes de valor amb projectes tractors en àmbits prioritaris (salut, mobilitat, sostenibilitat, indústria 4.0, etc.).
 • Potenciar un programa de suport a la creació i el creixement d’empreses basades en el coneixement i les deep tech en col·laboració amb agents locals, els parcs, les incubadores, les acceleradores i altres agents. Tot en connexió amb els ecosistemes internacionals donant suport a l’escalabilitat de les empreses.
 • Crear instruments financers àgils basats en noves fórmules mixtes per accelerar el creixement de les empreses innovadores amb un alt potencial de creixement del registre d’empreses innovadores i scale-ups de la Generalitat.
 • Establir acords de col·laboració publicoprivats per impulsar la creació de hubs d’innovació que facilitin el contacte entre l’oferta tecnològica i la demanda, incloent-hi les infraestructures tecnològiques de testatge.
 • Crear un programa de transformació tecnològica de les empreses catalanes, emfasitzant les pimes i les microempreses, per tenir un teixit empresarial tecnològicament avançat i sostenible, i facilitar la sistematització de la innovació, la disrupció i l’adopció de les noves tecnologies.
 • Crear una oficina de dinamització de la propietat industrial i intel·lectual (PI) que coordini les accions i que inclogui un programa de capacitació, posi en valor actius intangibles, incentius per a la seva protecció i un fons per a la defensa de la PI catalana.
 • Elaborar un full de ruta tecnològic de Catalunya com a eix vertebrador de l’oferta tecnològica cap a l’empresa amb la participació de les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres entitats de l’ecosistema de recerca i innovació, i promoure una aliança catalana entre tots els agents.
 • Reconèixer els agents clau de l’ecosistema de transferència i innovació de Catalunya (empreses innovadores, agents tecnològics, ecosistemes, professionals, i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya entre d’altres) i promoure la seva col·laboració transversal i transdisciplinària de manera sistèmica per mitjà de nous mecanismes de col·laboració (aliances, partenariats, corredors d’innovació, hubs, etc.) tant a escala intraregional com interregional.
 • Fomentar una coordinació interdepartamental i territorial sobre la base de l’esquema següent de governança, que emana de l’Avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya: convocar el CORICAT, el consell de la Recerca i la Innovació de Catalunya.
 • Consolidar els programes de posada en valor i transferència de tecnologia i coneixement per als agents públics, adreçats en especial a les pimes amb incentius a projectes de valorització i transferència de coneixement en les diferents fases de maduresa i suport a les unitats de valorització i transferència de coneixement dels diferents agents.
 • Establir un mecanisme de comunicació universitat-empresa per acostar les necessitats de perfils professionals per part del teixit industrial i del teixit productiu característic de cada territori i reforçar els programes d’incorporació de talent a l’empresa i de creació de llocs de treball que tinguin en compte perfils cientificotècnics i les noves competències digitals tant bàsiques com superiors. Incloure també nous perfils professionals associats a la innovació i al desenvolupament de nous negocis que comporten les noves tecnologies.
 • Desenvolupar instruments i mecanismes per atreure fons públics i privats per augmentar i accelerar la transferència i la valorització de la recerca bàsica a l’empresa.
 • Invertir en compra pública innovadora el 3% del pressupost de compra pública de la Generalitat, per desenvolupar una política tecnològica de manera coordinada, per crear noves solucions.
 • Impulsar un model d’emprenedoria que incorpori els vessants formatius, curriculars i de carrera professional també a l’àmbit de la recerca i de la innovació, al mateix temps que es reconeix i s’impulsa el caràcter formatiu de l’empresa.
 • Donar suport a les estratègies territorials amb consens ampli, impulsades pels agents del territori que articulin projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que vinculin el treball dels projectes d’especialització i competitivitat territorials (PECT) amb perspectives de xarxa territorial per millorar les economies d’escala i potenciar el desenvolupament integral.
 • Fomentar la innovació regional, experimentant espais territorials més amplis, amb l’horitzó del concepte europeu de regió del coneixement. ♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere