Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català aprova la consulta per a la creació d’un decret que millori la participació de les entitats de dones en les polítiques públiques

Notícia anterior
Notícia posterior

dones

La mesura obre el camí perquè el Consell Nacional de les Dones de Catalunya esdevingui un òrgan independent

El Govern ha aprovat la consulta pública com a pas previ a l’elaboració d’un projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) que modifiqui l’actual. L’objectiu és augmentar la participació de les entitats de dones i agilitar els procediments de participació en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques.

La modificació consisteix a dotar el CNDC de funcions d’òrgan independent que li donin solidesa de veritable ens consultiu i participatiu en què el paper de seguiment de les polítiques es pugui fer amb garantia democràtica i de transparència. També es vol potenciar la participació de diferents agents que defensen la igualtat i el feminisme i que no estan regits per una estructura clàssica d’entitat.

Pel que fa a la millora de la presa de decisions es vol que el canal habitual sigui el consens i no la votació, generar eines de rendició de comptes reals i efectives i reformular la composició i les funcions dels òrgans interns del CNDC, entre d’altres.

Amb aquestes mesures es vol avançar pel que fa a la col·laboració entre les entitats de dones i les administracions públiques en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques, tot facilitant la incidència i decisió de les entitats de dones sobre els assumptes que les afecten, fomentant l’apoderament de les dones i enfortint el potencial i l’autonomia.

Potenciar i facilitar la participació social de les dones, sobretot de les dones joves, perquè aquesta sigui inclusiva i la màxima possible, aconseguir una major operativitat en el funcionament i en les propostes que el CNDC elevi al Govern i guanyar visibilitat davant la societat en general, són també objectius que generen aquesta consulta.

 La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes obliga els poders públics a dinamitzar el teixit associatiu femení i promoure la creació de xarxes; reconèixer i incorporar a l’agenda política les aportacions que fan les associacions feministes i els col·lectius de dones; impulsar la participació de les dones, del moviment feminista i de les entitats de dones en els òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el local; fomentar la participació de les dones en fòrums i organismes internacionals, i repensar les formes de participació per abandonar els models androcèntrics.

Les desigualtats actuals entre les dones i els homes són estructurals i afecten tots els aspectes de la vida. És necessari tenir el coneixement de les necessitats i expectatives del moviment associatiu femení i, afavorir el debat col·lectiu per prioritzar i planificar les polítiques públiques al màxim d’ajustades a les seves prioritats. Una millora en la regulació del CNDC perquè sigui més operatiu i funcional facilitarà aquesta tasca i suposarà un benefici pel que fa al dret fonamental de la igualtat de dones i homes, una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

El CNDC actualment està regit pel Decret 65/2014 que en regula l’estructura en el Ple, que és l’òrgan de màxima representació, la Comissió de coordinació, que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació internacional, dones amb discapacitats, violència masclista, empresa i economia, migrades i refugiades i ODS i Agenda 2030. Així mateix, aquest Decret regula les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya, que són els òrgans territorials de participació i consulta del CNDC.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l’òrgan col·legiat de participació i consulta de l’Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu. Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa i fa propostes a l’Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere