Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nova convocatòria de Subvencions per a Plataformes ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut de l’Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Organisme atorgant: Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern espanyol.

Objecte: La present resolució té per objecte l’aprovació de la convocatòria de concessió de subvencions dirigida al finançament d’unitats vinculades a cadascuna de les Plataformes ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut descrites en l’article 2. Aquestes plataformes, col·laboratives i de caràcter transversal, prestaran servei al sistema de R+D+I amb orientació a la salut, per a potenciar la generació i transferència de coneixement de la més alta qualitat en l’SNS, assegurant l’excel·lència científic- tècnica, l’equitat i l’eficiència en la utilització dels recursos disponibles.

Beneficiaris: Totes les entitats que desenvolupin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, conforme a una de les següents tipologies de centres:

1. Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).

2. Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària i altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d’activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.

3. Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.

4. Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS, que compleixin amb les condicions recollides en la llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, Títol III, article 67, que regula la vinculació a la xarxa pública d’hospitals del sector privat.

5. Els Organismes Públics de Recerca definits en l’article 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 202/2021, de 30 de març pel qual es reorganitzen determinats organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat i es modifica el Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, pel qual es crea l’Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques i s’aprova el seu Estatut, i el Reial decret 404/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència i Innovació.

6. Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d’acord amb el que es preveu en la vigent Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

7. Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, sempre que en els seus Estatuts, en la normativa que els reguli, o en el seu objecte social, tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

8. Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.

9. Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

10. Altres unitats de l’Administració sanitària.

Despeses subvencionables: Només podran ser objecte de finançament aquelles despeses que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat objecte de la subvenció, siguin necessaris per a la realització de la mateixa i s’efectuïn per la persona o entitat beneficiària dins del període d’execució determinat en les disposicions de cada tipus d’actuació contemplades en la convocatòria.

Característiques: Les actuacions reflectides en aquesta ordre es podran realitzar sota les següents formes de finançament:
a) Subvencions.
b) Préstecs a un tipus d’interès inferior al de mercat o a cost zero.
c) Bestretes reemborsables.

Termini de realització: En les actuacions que tinguin per objecte finançar la realització d’una activitat, les resolucions de concessió especificaran els terminis en què haurà de desenvolupar-se tenint en compte, en el seu cas, el programa de treball o la proposta formulada per la persona o entitat beneficiària.

Dotació pressupostària: 30.000.000,00 euros.

Quantia: Les ajudes concedides podran finançar fins al cent per cent dels costos marginals de l’actuació. A aquest efecte, s’entén per costos marginals aquells costos que s’originin exclusiva i directament pel desenvolupament de les activitats corresponents a la realització de les actuacions, incloent els costos d’adquisició de material inventariable, i amb excepció dels costos d’amortització de l’immobilitzat material adquirit amb fons públics.

Lloc de presentació: Les persones participants hauran d’utilitzar els mitjans electrònics habilitats en la seu electrònica del ISCIII (https://sede.isciii.gob.es) tant per a la presentació de sol·licituds com de la documentació necessària per a la justificació i seguiment de les subvencions concedides, així com per a aquells actes que es determinin en cada actuació, emprant-se sistema de signatura electrònica avançada.

Termini de presentació: El termini de generació i presentació de les sol·licituds i de la restant documentació necessària s’inicia el 27 de juliol de 2023 i finalitza a les 15.00 hores, hora peninsular, del 12 de setembre de 2023.

Normativa

  Convocatòria

  Extracte de Convocatòria (BOE 174 de 22.07.2023)

  Bases reguladores (BOE 301 de 17.12.2021)

Observacions: El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, s’establirà en la corresponent convocatòria, no podent ser superior a un any des que finalitzi l’execució d’aquesta.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere