Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Bases reguladores dels “Ajuts a les ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTAT universitari de Catalunya”

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament de Recerca i Universitats / Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Objecte: Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, i a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d’estudiantat universitari de Catalunya.

Beneficiaris: Poden sol·licitar aquests ajuts les associacions d’estudiantat universitari de Catalunya que compleixin els requisits següents:
a) Estar inscrites al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i demostrar que duen a terme activitats en el moment de presentar la sol·licitud.
b) Estar vinculades a una de les universitats del sistema universitari de Catalunya i desenvolupar les seves activitats preferentment en el si de la comunitat universitària.

Accions subvencionables: En el marc d’aquestes bases reguladores, s’entén per activitats que potencien la internacionalització les activitats de projecció internacional organitzades per les associacions d’estudiantat universitari de Catalunya, així com la participació d’aquestes associacions en activitats internacionals fora de l’Estat espanyol.
En queden excloses les activitats que tinguin una finalitat política, gremial o sindical, les que tinguin finalitats esportives o lucratives, les activitats de caràcter religiós i les activitats consistents en viatges turístics.

Despeses subvencionables: En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:
a) Despeses d’adquisició de material fungible.
b) Despeses de publicitat i difusió de l’activitat.
c) Despeses de viatge.
d) Despeses d’adquisició de material bibliogràfic.
e) Altres despeses.
En queden explícitament excloses les despeses de funcionament de l’associació, les despeses de personal, de material inventariable i, concretament, el material informàtic (ordinadors, impressores, etc.).

Termini de realització: El període és el curs acadèmic que fixi la convocatòria corresponent.

Quantia: L’import màxim de l’ajut és de 3.000,00 (tres mil) euros.

Lloc de presentació: Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics i han d’anar acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases. La sol·licitud l’ha de presentar la persona representant legal per via electrònica a través de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits>) seguint les instruccions que s’hi preveuen.

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà el que prevegi la convocatòria corresponent.

Normativa …. clicar aquí

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere