Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català estableix el marc comú general sobre l’ús del mòbil als centres educatius: S’estableix la restricció absoluta a infantil i primària, i a secundària només per ús pedagògic

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha analitzat les instruccions del Departament d’Educació sobre l’ús del mòbil als centres educatiu, que deixen fora aquest dispositiu de les aules de primària i l’ESO. Aquest matí, el Departament ha enviat les instruccions a les escoles i instituts. Són un marc comú per a tots els centres educatius catalans i parteixen de la condició bàsica que l’ús del mòbil als centres ha de ser el mínim possible, i que ha d’estar justificat educativament. El document s’ha elaborat partint del resultat del debat generat les darreres setmanes en el Consell d’Educació de Catalunya.

D’aquesta manera, s’estableix per a l’alumnat d’educació infantil i primària la restricció absoluta de l’ús del mòbil al centre educatiu, tant durant l’horari lectiu com no lectiu (pati, menjador, extraescolars…). En cas que un alumne dugui un dispositiu, aquest haurà d’estar apagat al llarg de la jornada escolar i desat en el lloc segur que el centre determini.

A l’Educació Secundària Obligatòria, de manera general, l’alumne que porti un mòbil l’haurà d’apagar en entrar al centre i desar-lo en el lloc segur que es determini. En les activitats lectives, el centre pot decidir si restringir-los totalment o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic (geolocalització, enregistrament de vídeos…) o per circumstàncies personals de l’alumnat. Es recomana, però, que per a activitats lectives el centre prioritzi l’ús del portàtil o de dispositius del mateix centre.

En el cas de les activitats no lectives, no es podrà fer un ús lliure del mòbil, amb l’objectiu de preservar la interacció personal entre alumnat, professorat i altres membres de la comunitat educativa. Es vol garantir que el temps d’esbarjo sigui un espai d’oci lliure de pantalles, que promogui el joc, l’exercici físic i les relacions interpersonals directes, de manera que es minimitzin els aspectes disruptius dels dispositius. Excepcionalment, es podrà fer servir amb la finalitat de fer una activitat concreta i sempre que ho indiquin els adults de referència que vetllin per l’alumnat en aquests espais.

Finalment, es determina per a l’educació postobligatòria que en aquests ensenyaments l’alumnat ha de ser responsable dels seus mòbils, seguint les normes del centre. En les hores lectives, l’ús no podrà ser lliure i només podrà permetre’s en les activitats d’aprenentatge. En el temps no lectiu, el centre pot regular-ne l’ús en funció de l’edat de l’alumnat, vetllant pel seu bon ús.

Les instruccions expliciten que, en termes generals, totes les persones que tinguin relació amb un centre educatiu han d’actuar de manera coherent amb la normativa, ja que tots els adults actuen, segons diu el text, com a models de referència per a infants i joves en el seu procés d’aprenentatge. Per tant, cal que tots els adults facin un ús, textualment, exemplar dels dispositius mòbils, cosa que tindrà un impacte protector en els menors. El document també recomana promoure un debat al claustre o al consell escolar sobre aquesta qüestió.

Situacions excepcionals

Les instruccions determinen excepcionalitats per a totes les etapes en diferents supòsits on els dispositius podran permetre’s:

  1. Salut: per a l’alumnat amb alguna necessitat específica de salut que necessiti monitoritzar algunes constants.
  2. NESE: per a alumnes amb necessitats educatives especials que requereixin d’alguna aplicació que faciliti la comunicació, la participació o l’accés a l’aprenentatge.
  3. Activitats singulars: imprescindible per realitzar algun projecte que no es pugui fer amb dispositius del centre.
  4. Sortides i viatges: quan el docent ho permeti sempre que l’alumne faci un ús correcte de les imatges i sons enregistrats.
  5. Transport escolar i desplaçament entre municipis: quan els alumnes visquin allunyats del centre i hagin de comunicar-se amb la família.
  6. Emergències: quan per situació d’emergència l’alumnat hagi de comunicar-se amb la família.

En el cas que un centre vulgui dur a terme un projecte singular que inclogui la utilització dels mòbils diferent de la de les orientacions, haurà de sol·licitar autorització a l’administració educativa després d’haver estat aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre.

Competència digital de l’alumnat

El document d’Educació també explicita que els centres han de garantir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat en cadascuna de les etapes, que és també objectiu del sistema educatiu. Un assoliment que ha d’incloure l’autoregulació en l’ús dels mòbils, les limitacions legals o ètiques en l’ús de les tecnologies, el pensament crític o el pensament computacional.

Per tant, la regulació no ha d’entrar en contradicció amb la competència digital. És per això que es planteja no només des de la perspectiva de la convivència i el civisme digital, sinó que també és una premissa per al desenvolupament integral dels estudiants en un món cada vegada més interconnectat i digital.

No obstant això, també és prerrogativa dels centres vetllar pel compliment de la legislació vigent de protecció de dades. En aquest sentit, hauran de valorar si l’alumnat comet irregularitats o faltes (que poden ser lleus, greus o molt greus) i aplicar les mesures correctores o sancions pertinents.

Implantació el curs 2024-2025

D’acord amb aquest document, cada centre educatiu elaborarà el marc propi que haurà de consensuar amb la comunitat educativa del propi centre, a partir del diàleg i debat que ha d’acabar al consell escolar de cada centre. Un cop establert el marc propi, s’introduirà en les Normes de funcionament i organització del centre (NOFC), i s’aplicarà el pròxim curs 2024-2025.

De la mateixa manera, s’actualitzarà la carta de compromís educatiu amb les famílies per tal que hi faci referència específica. Les NOFC, a més, preveuran la tipologia de faltes per l’ús indegut dels mòbils, les mesures correctores o sancionadores i els protocols d’acció com ara la custòdia del dispositiu, l’avís de la família, etc. Per facilitar als centres la redacció de tots aquests aspectes, les instruccions d’Educació fan propostes de redactats per als diferents supòsits.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere